ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Co to jest OPP?
Strona Główna » Co to jest OPP?

Co to jest OPP?

Organizacja Pożytku Publicznego od dnia 1 stycznia 2004 r. to status dla wszystkich organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Ze statusem tym związane są szczególne uprawnienia, ale też i obowiązki takich organizacji, głównym celem jego utworzenia było stworzenie pewnej elity prowadzącej działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności.

Organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy, z zastrzeżeniem art. 21ustawy tj.

  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów, o stosunku Państwa do własnego Kościoła Katolickiego, do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Ww. organizacja, aby uzyskać status organizacji pożytku publicznego musi spełniać łącznie następujące wymagania:

  • prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;
  • nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego;
  • posiada statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru;
  • podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
  • sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz podaje je do publicznej wiadomości sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty;
  • sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe także wówczas, gdy obowiązek jego sporządzenia oraz ogłoszenia nie wynika z przepisów o rachunkowości,
  • zamieszcza zatwierdzone wyżej wymienione sprawozdania na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
Program do rozliczania PIT 2015 online - e-pity 2015 powrót »
strzałka do góry