ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269

Jesienne Biegi na Magurce oraz rajd Nordic Walking
w ramach projektu „Jesienne bieganie i maszerowanie na Magurce w Beskidzie Małym”
03.10.2020

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy
GOSiR Wilkowice
Partner:
Gmina Wilkowice
Dofinansowano ze środków:
Ministerstwo Sportu
Organizatorzy:
Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy
GOSiR Wilkowice
Partner:
Gmina Wilkowice
Dofinansowano ze środków:
Ministerstwo Sportu

Regulamin

1. CEL IMPREZY

 1. 1. Popularyzacja biegów przełajowych na obszarze Gminy Wilkowice.
 2. 2. Propagowanie zdrowego trybu życia, sportu, aktywnego wypoczynku, turystyki i rekreacji.
 3. 3. Promowanie Gminy Wilkowice.
 4. 4. Integracja mieszkańców Podbeskidzia.

2. ORGANIZATORZY:

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy
34-325 Łodygowice ul. Królowej Jadwigi 6 tel. 33/8623 197
e-mail: sport@eurobeskidy.org.pl; www.eurobeskidy.org.pl
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilkowicach
43-365 Wilkowice, ul. Szkolna 8a Telefon , tel. +48 (33) 4883003
e-mail: gosir@wilkowice.pl, www.gosir.wilkowice.pl

3. DATA I MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW

 1. 1. 03.10.2019 r., godz. 11:00 - 14:00, Gmina Wilkowice, Magurka Wilkowicka - trasy na Magurce Wilkowickiej. Trasa poprowadzona w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej, duktami leśnymi. Start i meta na polanie obok budynku zaplecza socjalno-sędziowskiego na Magurce Wilkowickiej. Klasyfikacja generalna dla kobiet na dystansie 3750 m oraz dla mężczyzn na dystansie 7500 m. Rajd Nordic Walking na dystansie około 6 km.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnictwo w zawodach jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

 1. 1. Zarejestrowanie udziału w zawodach na portalu http://time4sport.pl najpóźniej do 1 października 2020 r. do godziny 24:00 oraz podpisania karty zgłoszeniowej w biurze zawodów w dniu zawodów. Zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu..
 2. 2. Każdy uczestnik ponosi koszty opłaty startowej w wysokości 10 zł dzieci i młodzież do lat 18 oraz 20 zł dorośli płatnej na konto Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy – Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce nr 71 8131 0005 0014 6421 2000 0050 z dopiskiem " Jesienne bieganie i maszerowanie na Magurce w Beskidzie Małym". Start dzieci w biegu dla przedszkolaków jest bezpłatny.
 3. 3. W dniu imprezy, w biurze zawodów, należy podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich i zgodzie na uczestnictwo w imprezach cyklu wyłącznie na własną odpowiedzialność, oświadczenie o akceptacji regulaminu zawodów, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz załącznik 1 do regulaminu zawodów.
 4. 4. Rejestracja zawodnika oznacza, że uczestnik akceptuje poniższe postanowienia.
 5. 3.1. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu.
 6. 3.2. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
 7. 3.3. Uczestnicy zawodów ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez nich szkody.
 8. 3.4. Rejestracja uczestnika zawodów oznacza, że zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
 9. 3.5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w razie wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.
 10. 3.6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że jest obowiązany przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.
 11. 3.7. Uczestnik zgadza się z warunkami uczestnictwa i zgłasza swoje uczestnictwo w zawodach.
 12. 3.8. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu na karcie zgłoszeniowej która dostępna jest do pobrania na stronie internetowej zawodów. Rodzic lub opiekun prawny, zgłaszając udział niepełnoletniego zawodnika, potwierdza tym samym jego przygotowanie do udziału w imprezie tego typu oraz zobowiązuje się do zapewnienia mu opieki w czasie trwania imprezy, jeśli jest to konieczne, również osobistego nadzoru na trasie biegu. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest także do podpisanie zgody oraz klauzuli informacyjnej w imieniu niepełnoletniego uczestnika.
 13. 3.9. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady zawierające wizerunek uczestników imprezy, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez Organizatora, prasę, radio i telewizję.
 14. 3.10. Złożenie podpisu jest jednoznaczne z zapewnieniem, że uczestnik zapoznał się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.
 15. 3.11. Każdy z uczestników wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, email, data urodzenia, klub, miasto, płeć) dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia, udokumentowania, zrelacjonowania i promocji imprez organizowanych przez Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy, ul. Królowej Jadwigi 6, Łodygowice, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilkowicach ul. Szkolna 8a oraz strone internetową www.time4sport.pl w jakikolwiek sposób zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w zawodach.
 16. 3.12. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i udostępnienie swojego adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od organizatora drogą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 17. 4. Potwierdzeniem udziału w zawodach jest rejestracja z uwzględnieniem zasad wyszczególnionych w punktach 4.1. oraz 4.3.8.
 18. 5. Każdy uczestnik otrzyma na czas zawodów numer startowy. Zawodnikowi zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w wygląd otrzymanego numeru startowego, w szczególności usuwania i zaklejania umieszczonych na numerze elementów graficznych, a także umieszczanie nowych elementów.
 19. 6. Prawo do startu w zawodach mają osoby, które ukończyły 18 lat, zaś zawodnicy niepełnoletni za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem postanowień punktu 4.3.8. Jeśli wymagana jest opieka nad niepełnoletnim zawodnikiem na trasie zawodów, jego opiekun ma prawo poruszać się po trasie bez numeru startowego, jednak w taki sposób, by nie utrudniać biegu pozostałym zawodnikom.
 20. 7. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
 21. 8.Zapisów na imprezę można dokonywać przez Internet, rejestrując się na stronie www.time4sport.pl Dokonanie zgłoszenia przez Internet nie wyklucza obowiązku osobistego zgłoszenia się w biurze zawodów w dniu imprezy i złożenia wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej (osoby niepełnoletnie). Osoby pełnoletnie podpisanie ogólnej karty zgłoszeniowej. Lokalizacja biura zawodów oraz godziny jego funkcjonowania będą podane w komunikacie organizatora na stronie internetowej. Po upływie wyznaczonej godziny NIE BĘDZIE MOŻLIWA DALSZA REJESTRACJA.

5. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW

5.1. We wszystkich kwestiach nieobjętych zapisami niniejszego Regulaminu głos rozstrzygający posiada Komandor imprezy, bądź upoważniony przez niego przedstawiciel Organizatora.
5.2. Wszystkie zagadnienia dotyczące działania i organizacji Biura Zawodów rozstrzyga Kierownik Biura Zawodów.
5.3. Z chwilą zamknięcia listy startowej nie są możliwe jakiekolwiek zmiany na tejże liście.
5.4. Zawodnik zostaje dopuszczony do startu w wyścigu po przymocowaniu numeru startowego oraz chipa do pomiaru czasu.
5.5. Z chwilą startu pierwszego zawodnika pozostali startujący nie mogą przeprowadzać treningów po trasie podczas rozgrywania zawodów. W przypadku naruszenia tego przepisu zawodnicy będą karani dyskwalifikacją.
5.6. W przypadku, gdy zawodnik zejdzie z trasy, powinien on powrócić na trasę biegu i kontynuować bieg w tym samym punkcie, w którym opuścił trasę.
5.7. O sposobie przeprowadzenia startu Organizator poinformuje uczestników na odprawie przed rozpoczęciem zawodów.
5.8. Co do zasady zawody przeprowadzane są w formule biegu wspólnego na czas z elektronicznym pomiarem czasu.
5.9. Trasa zawodów będzie oznakowana i zabezpieczona przez Organizatora.
5.10. Na mecie zawodów będzie znajdował się punkt żywieniowy.
5.11. Zawodnicy podczas biegu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych.
5.12. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair-play, oraz do poszanowania środowiska naturalnego.

6. KATEGORIE WIEKOWE

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

2. 3 grupa - dziewczyny 9 - 10 lat 2011-2010 dystans 500 [m] 3. 4 grupa - dziewczyny 11 - 12 lat 2009-2008 dystans 500 [m] 4. 5 grupa - dziewczyny 13 - 15 lat 2007-2005 dystans 1000 [m] 5. 6 grupa - kobiety 16 - 19 lat 2004-2001 dystans 10000 [m] 6. 7 grupa - kobiety 20 - 29 2000-1991 dystans 10000 [m] 7. 8 grupa kobiety 30 - 39 1990-1981 dystans 10000 [m] 8. 9 grupa kobiety 40 i więcej lat 1980 + dystans 10000 [m] 9. 10 grupa - chłopcy 7 - 8 lat 2013-2012 dystans 500 [m] 10. 11 grupa - chłopcy 9 - 10 lat 2011-2010 dystans 500 [m] 11. 12 grupa - chłopcy 11 - 12 lat 2009-2008 dystans 500 [m] 12. 13 grupa - chłopcy 13 - 15 lat 2007-2005 dystans 1000 [m] 13. 14 grupa - mężczyźni 16 - 19 lat 2004-2001 dystans 10000 [m] 14. 15 grupa - mężczyźni 20 - 29 lat 2000-1991 dystans 10000 [m] 15. 16 grupa - mężczyźni 30 - 39 lat 1990-1981 dystans 10000 [m] 16. 17 grupa - mężczyźni 40 - 49 lat 1980-1971 dystans 10000 [m] 17. 18 grupa - mężczyźni 50 - 59 lat 1970-1961 dystans 10000 [m] 18. 19 grupa - mężczyźni 60 i więcej lat 1960 + dystans 10000 [m]
1. 2. grupa - dziewczyny 7 - 8 lat 2013-2012 dystans 500 [m]
2. 3. grupa - dziewczyny 9 - 10 lat 2011-2010 dystans 500 [m]
3. 4. grupa - dziewczyny 11 - 12 lat 2009-2008 dystans 500 [m]
4. 5. grupa - dziewczyny 13 - 15 lat 2007-2005 dystans 1000 [m]
5. 6. grupa - kobiety 16 - 19 lat 2004-2001 dystans 10000 [m]
6. 7. grupa - kobiety 20 - 29 lat 2000-1991 dystans 10000 [m]
7. 8. grupa - kobiety 30 - 39 lat 1990-1981 dystans 10000 [m]
8. 9. grupa - kobiety 40 i więcej lat 1980 + dystans 10000 [m]
9. 10. grupa - chłopcy 7 - 8 lat 2013-2012 dystans 500 [m]
10. 11. grupa - chłopcy 9 - 10 lat 2011-2010 dystans 500 [m]
11. 12. grupa - chłopcy 11 - 12 lat 2009-2008 dystans 500 [m]
12. 13. grupa - chłopcy 13 - 15 lat 2007-2005 dystans 1000 [m]
13. 14. grupa - mężczyźni 16 - 19 lat 2004-2001 dystans 10000 [m]
14. 15. grupa - mężczyźni 20 - 29 lat 2000-1991 dystans 10000 [m]
15. 16. grupa - mężczyźni 30 - 39 lat 1990-1981 dystans 10000 [m]
16. 17. grupa - mężczyźni 40 - 49 lat 1980-1971 dystans 10000 [m]
17. 18. grupa - mężczyźni 50 - 59 lat 1970-1961 dystans 10000 [m]
18. 19. grupa - mężczyźni 60 i więcej lat 1960 + dystans 10000 [m]

Dodatkowo odbędzie się bieg dla przedszkolaków poniżej 7 lat. Uczestnicy biegu dla przedszkolaków otrzymują pamiątkowe medale i napoje. Przedszkolaki nie będą oficjalnie klasyfikowane w biegu. Liczba miejsc dla dzieci poniżej 7 lat jest ograniczona do 20 osób. W przypadku gdy do danej kategorii wiekowej zgłoszą się mniej niż trzy osoby, Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii wiekowych.

7. ZASADY NAGRADZANIA

7.1. Każdy z uczestników otrzymuje pamiątkową koszulkę oraz medal.
7.2. Zwycięzcami w klasyfikacji Open, jak również we poszczególnych kategoriach, zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę zawodów.
7.3. MEDALE otrzymują pierwsi trzej zawodnicy w każdej kategorii wiekowej.
7.4. W klasyfikacji Open, sześć pierwszych miejsc za klasyfikację generalną otrzymuje okolicznościowe puchary.
7.5. Niezależnie od zajętego miejsca, istnieje możliwość otrzymania nagród dodatkowych i specjalnych.

8. KARY

Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

9. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy biegu. Zaśmiecanie trasy biegu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

10. PROTESTY

Protesty do Komisji Sędziowskiej zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów. Decyzja ostateczna przy rozpatrywaniu protestów należy do Sędziego Głównego.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
11.2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Na trasie mogą występować różnego rodzaju trudności techniczne, do pokonania których uczestnik musi być prawidłowo przygotowany. Organizator zaleca uczestnikom zapoznanie się z trasą przed rozpoczęciem biegu. Organizator zaleca aby każdy z zawodników dopasował ubiór do warunków pogodowych.
11.3 Organizator zapewnia uczestnikom transport pomiędzy miejscem zbiórki (początek drogi dojazdowej na Magurkę Wilkowicką - Górne Wilkowice, parking nad tamą) i mety i odwrotnie.
11.4. Każdy uczestnik otrzyma ciepły posiłek oraz ciepłe i zimne napoje. 11.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
11.6. Brak znajomości regulaminu nie zwalnia uczestnika z obowiązku jego przestrzegania.
11.7. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, chyba że warunki skutecznie uniemożliwią bezpieczne przeprowadzenie zawodów.
11.8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej".
11.9. Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom uczestniczącym w wyścigu niezbędne zabezpieczenie medyczne na czas trwania zawodów.
11.10. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.
11.11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za warunki atmosferyczne w dniu zawodów.
11.12. Za czip do pomiaru czasu odpowiada zawodnik. Zawodnik bez czipa pomiaru czasu na mecie nie będzie klasyfikowany. Za zgubiony czip pobierana jest opłata którą ustala firma time4sport.

Uwaga! W związku z zagrożeniem koronawirusowym, w trakcie wydarzenia obowiązują przepisy i zalecenia dotyczące zachowania dystansu społecznego oraz zakrywaniu ust i nosa-w szczególności podczas przebywania w przestrzeni publicznej przed rozpoczęciem i po zakończeniu zawodów.

Załącznik do regulaminu nr.1

Klauzula informacyjna i zgody uczestnika imprezy rekreacyjnej, sportowej i zajęć sportowych organizowanej przez Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy i Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilkowicach dla osoby pełnoletniej.

W związku z organizacją Imprezy pt. ”Bieg górski Wilkowice-Magurka” w dniu 03.10.2020 informujemy, iż:

Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym i podanych w deklaracji uczestnictwa - gromadzonych na etapie rejestracji w systemie informatycznym gosir.wilkowice.pl lub w wersji tradycyjnej jest Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy i Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach, zwany dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: hala@gosir.wilkowice.pl lub telefonując pod numer: 334883003, a z inspektorem ochrony danych osobowych pisząc na adres iod@gosir.wilkowice.pl lub telefonując pod numer: 513-329-183.

ZGODA

powrót »
strzałka do góry