ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Przypominamy

Przypominamy


Przypominamy

Zarząd Stowarzyszenia, działając w oparciu o § 19 pkt. 3 oraz §  21 pkt. 1 Statutu, zaprasza na obrady Zwykłego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,  które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2010r. o godz. 16.00 w przypadku braku quorum następny termin Walnego Zgromadzenia w tym samym dniu godz. 16.15. w sali kominkowej Zespołu Porkowo – Zamkowym w Łodygowicach, ul. Królowej Jadwigi 6, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy w dniu 24 kwietnia 2010 r.

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Stowarzyszenia i wybór Przewodniczącego obrad.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: sekretarza, protokolanta.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków – 3 członków.
 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej – 3 członków.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania LGD „Żywiecki Raj”.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie powołanie LGR.
 10. Uchwalenie zmian do Statutu Stowarzyszenia.
 11. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za 2009r. i przyjęcie uchwały w tej sprawie.
 12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2009r. i przyjęcie uchwały w tej sprawie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda finansowego za 2009r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2009r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2009r.
 16. Uchwalenie programu działania i budżetu Stowarzyszenia na 2010r.
 17. Wolne wnioski, dyskusja.
 18. Przedstawienie uchwał i wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 19. Przedstawienie sprawozdania przez Komisję Skrutacyjną.
 20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

strzałka do góry