ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie


Walne Zgromadzenie

Zarząd Stowarzyszenia, działając w oparciu o § 19 pkt. 3 oraz § 21 pkt. 1 Statutu, zaprasza na obrady Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2012r. o godz. 17.00, w przypadku braku quorum w drugim terminie w dniu 28 kwietnia 2012 o godzinie 17.30 w sali kominkowej w Zamku w Łodygowicach, ul. Królowej Jadwigi 6

1. Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy:


a) Otwarcie obrad przez Prezesa Stowarzyszenia i wybór Przewodniczącego obrad.
b) Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: sekretarza, protokolanta.
c) Stwierdzenie prawomocności obrad.
d) Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
e) Przyjęcie porządku obrad.
f) Wybór Komisji Skrutacyjnej – 3 członków.
g) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków – 3 członków.
h) Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za 2011r. i przyjęcie uchwały w tej sprawie.
i) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2011r. i przyjęcie uchwały w tej sprawie.
j) Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za lata 2009-2011 i przyjęcie uchwały w tej sprawie.
k) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2011r.
l) Uchwalenie programu działania i budżetu Stowarzyszenia na 2012r.
m) Wybór Zarządu Stowarzyszenia – 5 członków.
n) Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu przez Komisję Skrutacyjną.
o) Wybór Komisji Rewizyjnej – 3 członków.
p) Ogłoszenie wyników wyborów do Komisji Rewizyjnej przez Komisję Skrutacyjną.
q) Wolne wnioski, dyskusja.
r) Przedstawienie uchwał i wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.
s) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


strzałka do góry