ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe


Zapytanie ofertowe

Łodygowice, dnia 02 lipca 2012 roku


Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY
ul. Królowej Jadwigi 6
34-325 Łodygowice
tel. + 48 33 862 31 98
fax + 48 33 862 31 97


Zapytanie ofertowe


I. ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY
ul. Królowej Jadwigi 6
34-325 Łodygowice
tel. + 48 33 862 31 98
fax + 48 33 862 31 97
NIP: 553-17-08-154, REGON: 070766526, KRS: 0000084269
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wyżywienia, zakwaterowania oraz wynajmu sali na przeprowadzenie XI Międzynarodowego Integracyjnego Turnieju Szachowego.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  a) Wyżywienie dla 98 osób
  - 6 dni od 20 listopada 2012 roku do 25 listopada 2012 roku
  - w dniach od 20 do 24 listopada 2012 roku śniadanie, obiad i kolacja dla 98 osób
  - w dniu 25 listopada 2012 roku śniadanie, obiad oraz suchy prowiant dla 98 osób
  - w okresie świadczenia usługi wyżywienia dla każdej osoby (98 osób) nielimitowana kawa i herbata
  - w okresie wyżywienia dla każdej osoby (98 osób) 2 butelki wody mineralnej gazowanej lub niegazowanej o pojemności 0,5 l 
  - śniadania w formie szwedzkiego stołu
  - obiad składający się z dwóch posiłków i deseru oraz napoi
  - kolacja w formie restauracyjnej, w tym jedno danie na ciepło
  - w dniu 23 listopada (piątek ) 2012 roku wyżywienie bezmięsne np. ryby, itp.
  b) Zakwaterowanie dla 98 osób
  - 5 dób od 20 listopada 2012 roku do 25 listopada 2012 roku
  - 21 pokoi jednoosobych z łazienką w pokoju
  - 39 pokoi dwuosobowych z łazienką w pokoju
  - 4 pokoje (w tym 1 jednoosobowy oraz 3 pokoje dwuosobowe) przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
  c) Wynajem sali do przeprowadzenia zawodów 
  - wynajem sali od dnia 20 listopada 2012 roku do dnia 25 listopada 2012 roku
  - stół sędziowski na 8 osób z jednej strony
  - 47 stolików o wymiarach minimum 80 cm x 80 cm do gry w szachy
  - rzutnik multimedialny oraz ekran
 3. Zamawiający niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
  W przypadku świadczenia części usług przez podwykonawców, przed całkowitym rozliczeniem finansowym z wykonawcą, Podwykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia 
  o całkowitej zapłacie należności wynikających ze świadczenia powyższych usług przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy
 5. Zamawiający przewiduje płatność za usługi w następujący sposób:
  a) do 31 sierpnia 2012 roku kwotę w wysokości od 50% do 60% wartości oferty
  b) do 31 grudnia 2012 roku pozostałą kwotę, przy spełnieniu przez Wykonawcę warunku określonego w punkcie 4.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 20 listopada 2012 roku do 25 listopada 2012 roku.
 
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę. 
 • cenę brutto za jeden dzień wyżywienia za osobę oraz łączną cenę brutto za wyżywienie
 • cenę brutto za jedną dobę zakwaterowania za osobę oraz łączną cenę brutto za zakwaterowanie
 • cenę brutto za jeden dzień wynajmu sali oraz łączną cenę brutto za wynajem sali
 • określenie zakresu świadczonych usług przez podwykonawcę z podaniem danych jak od wykonawcy

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zarząd@ladygowice.org.pl, faksem na nr: +48 33 862 31 97,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: 34-325 Łodygowice ul. Królowej Jadwigi 6 do dnia 23 lipca 2012 roku (decyduje data wpływu oferty do siedziby zamawiającego)
 2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 24 lipca 2012 roku a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. - Cena 100%

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Stanisław Handerek pod numerem telefonu 505 035 984 oraz adresem email: zarząd@lodygowice.org.pl
 
Do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązania osobowego lub kapitałowego ze Zleceniobiorcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniobiorcy w szczególności:

 1. braku uczestnictwa w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. braku posiadania udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 3. braku pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. braku pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

strzałka do góry