ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie


Walne Zgromadzenie

Zarząd Stowarzyszenia, działając w oparciu o § 19 pkt. 3 oraz § 21 pkt. 1 Statutu, zaprasza na obrady Zwykłego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy, które odbędzie się w dniu27 kwietnia 2013 r. o godz. 16.00 w przypadku braku quorum- drugim terminie w dniu 27 kwietnia 2013 r. o godz. 16.30 w sali kominkowej w zamku w Łodygowicach, ul. Królowej Jadwigi 6.

1.Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

a) Otwarcie obrad przez Prezesa Stowarzyszenia i wybór Przewodniczącego obrad.
b) Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: sekretarza, protokolanta.
c) Stwierdzenie prawomocności obrad.
d) Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
e) Przyjęcie porządku obrad.
f) Wybór Komisji Skrutacyjnej – 3 członków.
g) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków – 3 członków.
h) Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za 2012r. i przyjęcie uchwały w tej sprawie.
i) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2012r. i przyjęcie uchwały w tej sprawie.
j) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2012r.
k) Uchwalenie programu działania i budżetu Stowarzyszenia na 2013r.
l) Wolne wnioski, dyskusja.
m) Przedstawienie uchwał i wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.
n) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


strzałka do góry