ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie


Walne Zgromadzenie

Zarząd Stowarzyszenia, działając w oparciu o § 19 pkt. 3 oraz § 21 pkt. 1 Statutu, zaprasza na obrady Zwykłego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2014r. o godz. 16.00 w sali kominkowej Zespołu Zamkowo – Parkowego w Łodygowicach, ul. Królowej Jadwigi 6,  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Stowarzyszenia i wybór Przewodniczącego obrad.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: sekretarza, protokolanta.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej – 3 członków.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków – 3 członków.
 8. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za 2013r. i przyjęcie uchwały w tej sprawie.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2013r. i przyjęcie uchwały w tej sprawie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
   za 2013.
 11. Uchwalenie programu działania i budżetu Stowarzyszenia na 2014r.
 12. Wolne wnioski, dyskusja.
 13. Przedstawienie uchwał i wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Z uwagi na ważność obrad, prosimy o niezawodne przybycie.


strzałka do góry