ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe


Zapytanie ofertowe

Łodygowice, dnia 01 lipca 2014 roku

Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY
ul. Królowej Jadwigi 6
34-325 Łodygowice
tel. + 48 33 862 31 98
fax + 48 33 862 31 97

Zapytanie ofertowe

I. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY
ul. Królowej Jadwigi 6
34-325 Łodygowice
tel. + 48 33 862 31 98
fax + 48 33 862 31 97
NIP: 553-17-08-154, REGON: 070766526, KRS: 0000084269

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wyżywienia, zakwaterowania, zorganizowania wycieczki oraz wynajmu sali na przeprowadzenie XII Międzynarodowego Integracyjnego Turnieju Szachowego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Wyżywienie dla 111 osób
- 7 dni od 24 listopada 2014 roku do 30 listopada 2014 roku
- w dniach od 24 do 29 listopada 2014 roku śniadanie, obiad i kolacja dla 111 osób
- w dniu 30 listopada 2014 roku śniadanie, obiad oraz suchy prowiant dla 111 osób
- w okresie świadczenia usługi wyżywienia dla każdej osoby (111 osób) nielimitowana kawa i herbata
- w okresie wyżywienia dla każdej osoby (111 osób) 2 butelki wody mineralnej gazowanej lub niegazowanej o pojemności 0,5 l dziennie
- śniadania w formie szwedzkiego stołu
- obiad składający się z dwóch posiłków i deseru oraz napoi
- kolacja w formie restauracyjnej, w tym jedno danie na ciepło
- w dniu 28 listopada (piątek) 2014 roku wyżywienie bezmięsne np. ryby, itp.
b) Zakwaterowanie dla 111 osób
- 6 dób od 24 listopada 2014 roku do 30 listopada 2014 roku
- 25 pokoi jednoosobych z łazienką w pokoju
- 40 pokoi dwuosobowych z łazienką w pokoju
- 6 pokoi (w tym 1 jednoosobowy oraz 5 pokoje dwuosobowe) przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
c) Wynajem sali do przeprowadzenia zawodów
- wynajem sali od dnia 24 listopada 2014 roku do dnia 30 listopada 2014 roku
- stół sędziowski na 8 osób z jednej strony
- 55 stolików o wymiarach minimum 80 cm x 80 cm do gry w szachy
- rzutnik multimedialny oraz ekran
d) Zorganizowanie wycieczki
- wycieczka autokarowa w dniu 27 listopada 2014 roku dla 105 osób
- organizator opłaca wszystkie niezbędne wstępy dla 105 osób
- pilot przewodnik
- minimum programowe:

  • Muzeum Browarnictwa - Browary Żywiec S.A.
  • Stary Rynek w Żywcu
  • Zamek w Żywcu
  • Park Książęcy w Żywcu
  • Park Miniatur w Żywcu
  • Katedra Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Żywcu
  • Występ Kapeli Góralskiej wraz z Gawędziarzem
  • Degustacja Potraw Regionalnych

3. Zamawiający niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4.Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
W przypadku świadczenia części usług przez podwykonawców, przed całkowitym rozliczeniem finansowym z wykonawcą, Podwykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia o całkowitej zapłacie należności wynikających ze świadczenia powyższych usług przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy
5. Zamawiający przewiduje płatność za usługi w następujący sposób:
a) do 31 lipca 2014 roku kwotę w wysokości od 40% do 50% wartości oferty
b) do 31 grudnia 2014 roku pozostałą kwotę, przy spełnieniu przez Wykonawcę warunku określonego w punkcie 4.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 24 listopada 2014 roku do 30 listopada 2014 roku.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
- cenę brutto za jeden dzień wyżywienia za osobę oraz łączną cenę brutto za wyżywienie
- cenę brutto za jedną dobę zakwaterowania za osobę oraz łączną cenę brutto za zakwaterowanie
- cenę brutto za jeden dzień wynajmu sali oraz łączną cenę brutto za wynajem sali
- cenę brutto za wycieczkę za osobę oraz łączna cenę brutto za zorganizowanie wycieczki
- określenie zakresu świadczonych usług przez podwykonawcę z podaniem danych jak od wykonawcy

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zarząd@ladygowice.org.pl, faksem na nr: +48 33 862 31 97, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: 34-325 Łodygowice ul. Królowej Jadwigi 6 do dnia 14 lipca 2014 roku (decyduje data wpływu oferty do siedziby zamawiającego)
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 15 lipca 2014 roku a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%

VII. DODATKOWE INFORMACJE

1. Dodatkowych informacji udziela Stanisław Handerek pod numerem telefonu 505 035 984 oraz adresem email: zarząd@lodygowice.org.pl

2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązania osobowego lub kapitałowego ze Zleceniobiorcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniobiorcy w szczególności:
a) braku uczestnictwa w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) braku posiadania udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c) braku pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) braku pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zadanie dofinansowano ze środków:

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

strzałka do góry