ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie


Walne Zgromadzenie

Zarząd Stowarzyszenia, działając w oparciu o § 19 pkt. 3 oraz § 21 pkt. 1 Statutu, zaprasza swoich członków na obrady Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, sprawozdawczo – wyborczego, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2015r. o godz. 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia w Łodygowicach, ul. Królowej Jadwigi 6, z następującym porządkiem obrad:

I Porządek Obrad :

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Stowarzyszenia i wybór Przewodniczącego obrad.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: sekretarza, protokolanta.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej – 3 członków.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków – 3 członków.
 8. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za 2014r. i przyjęcie uchwały w tej sprawie.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2014r. i przyjęcie uchwały w tej sprawie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2014r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia podziału wyniku finansowego za 2014r.
 13. Uchwalenie programu działania i budżetu Stowarzyszenia na 2015r.
 14. Wybór Zarządu Stowarzyszenia – 6 członków.
 15. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu przez Komisję Skrutacyjną.
 16. Wybór Komisji Rewizyjnej – 3 członków.
 17. Ogłoszenie wyników wyborów do Komisji Rewizyjnej przez Komisję Skrutacyjną.
 18. Wolne wnioski, dyskusja.
 19. Przedstawienie uchwał i wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

strzałka do góry