ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia


Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy, działając w oparciu o § 19 pkt. 3 oraz § 21 pkt. 1 Statutu, zaprasza swoich członków na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 7 maj 2016 r. o godz. 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia w Łodygowicach, ul. Królowej Jadwigi 6 ( sala kominkowa ), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Stowarzyszenia i wybór Przewodniczącego obrad.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: sekretarza, protokolanta.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej – 3 członków.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków – 3 członków.
 8. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za 2015r. i przyjęcie uchwały w tej sprawie.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2015r. i przyjęcie uchwały w tej sprawie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2015r.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015r.
 12. W sprawie zatwierdzenia podziału wyniku finansowego za 2015r.
 13. Uchwalenie programu działania i budżetu Stowarzyszenia na 2016r.
 14. Wolne wnioski, dyskusja.
 15. Przedstawienie uchwał i wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Z uwagi na ważność obrad, prosimy o niezawodne przybycie.

 

  Z poważaniem,                                 

Prezes Stowarzyszenia                           

Stanisław Handerek                             

 

                                                          


strzałka do góry