ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe


Zapytanie ofertowe

Łodygowice dnia 28.06.2016 r.

                                                       Zapytanie ofertowe

I. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy

ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice

NIP: 553-170-81-54, REGON: 070766526, KRS: 0000084269

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa noclegowa i gastronomiczna w dniach 2-4.09.2016 r.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  • nocleg – 2 dni dla 67 osób (w tym 10 noclegów dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach)
  • wyżywienie dla 67 osób

Dzień 1 – obiad + kolacja

Dzień 2 – śniadanie , obiad, kolacja

Dzień 3 – śniadanie, obiad ,suchy prowiant

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 2 do 4 września 2016 roku

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

  • opatrzona pieczątką firmową,
  • posiadać datę sporządzenia,
  • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
  • podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zarzad@eurobeskidy.org.pl lub też dostarczona osobiście na  adres: 34-325 Łodygowice  ul. Królowej Jadwigi 6 do 7 dni od daty wystawienia zapytania ofertowego.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 50%

2 - Jakość wykonania 50%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie.


strzałka do góry