ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe


Zapytanie ofertowe

Łodygowice dnia 16.08.2016 r.

Zapytanie ofertowe

I. ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy
ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice 
NIP: 553-170-81-54, REGON: 070766526, KRS: 0000084269


II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa noclegowa, gastronomiczna, turystyczna 
w dniach 21-27.11.2016 r.

 1. Nocleg – 6 dni dla 112 osób (50 % to osoby mające trudności w poruszaniu się w tym 5 osób na wózkach)
 2. Wyżywienie dla 112 osób
  Dzień 1 (21.11) – śniadanie, obiad, kolacja
  Dzień 2 (22.11) – śniadanie, obiad, kolacja
  Dzień 3 (23.11) – śniadanie, obiad, kolacja
  Dzień 4 (24.11) – śniadanie, obiad, kolacja
  Dzień 5 (25.11) – śniadanie, obiad, kolacja
  Dzień 6 (26.11) – śniadanie, obiad, kolacja 
  Dzień 7 (27.11) – śniadanie, obiad, suchy prowiant (112 szt.)
 3. Wynajęcie sali do przeprowadzenia rozgrywek na 106 osób- zapewnienie herbaty, kawy, woda 0,5 l. (21-27.11.2016)
 4. Zorganizowanie wycieczki integracyjnej w dniu 24.11.br. (w godz. 14.00 – 19.00) dla 112 uczestników (Zwiedzanie Muzeum Browarnictwa - Browary Żywiec S.A., Stary Rynek w Żywcu, Zamek i Kościół pw Szymona i Judy Tadeusza w Łodygowicach oraz turystyczną perełkę beskidów miasteczko Szczyrk).

W cenie: - przejazd, bilety wstępu, przewodnik, degustacją potraw regionalnych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.


III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 21 do 27 listopada 2016 roku


IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zarzad@eurobeskidy.org.pl lub też dostarczona osobiście na  adres: 34-325 Łodygowice  ul. Królowej Jadwigi 6 do 14 dni od daty wystawienia zapytania ofertowego.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 50%
2 - Jakość wykonania 50%


VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie, lub e-meilem.


strzałka do góry