ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe


Zapytanie ofertowe

Łodygowice, 06.09.2016 r.


Lider:
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
Społecznej „BYĆ RAZEM”    
 ul. Wałowa 4, 43-400 Cieszyn
Partner 1:
Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY
ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/BNT/2016


Realizacja usług cateringowych w projekcie pod nazwą: „Beskidy na TAK!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania 9.1 Aktywacja społeczna, poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Wspólny słownik zamówień (CPV):


       55300000-3/ Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków


1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Lider 1:

Nazwa: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „BYĆ RAZEM”
Siedziba: ul. Wałowa 4, 43-400 Cieszyn
KRS: 0000294545
NIP: 5482544800
REGON: 240793954
Partner 1 
Stowarzyszenie Integracyjne 
EUROBESKIDY
ul. Królowej Jadwigi 6
34-325 Łodygowice
KRS: 0000084269
NIP: 5531708154
REGON: 070766526


3. Data ogłoszenia zapytania ofertowego
6 wrzesień 2016 r.


4. Data złożenia oferty
Oferty można składać do dnia 14 września 2016 r. do godz. 12.00
Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
Oferty należy składać do Partnera 1 :
Stowarzyszenie Integracyjne 
EUROBESKIDY
ul. Królowej Jadwigi 6
34-325 Łodygowice


5. Opis przedmiotu zapytania ofertowego

1)    Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do przeprowadzenia usługi cateringowej w projekcie pod nazwą: „Beskidy na TAK!” 
Przedmiot zamówienia składa się z 2 części. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty tylko na wybraną część.

CZĘŚĆ I Usługa cateringowa/serwis kawowy dla grup w Łodygowicach
Miejsce dostarczenia poczęstunku:  Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY
ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice, po wcześniejszym ustaleniu harmonogramu

Okres realizacji: do 30.04.2018
Ilość grup: 84
Liczebność grupy 9 do 12 osób
Zakres usługi: serwis kawowy dla uczestników/ uczestniczek projektu. 
Serwis kawowy składa się z: kawa, herbata, mleko, cukier, cytryna, woda mineralna gazowana i niegazowana, drobne ciasteczka + naczynia.

CZĘŚĆ II Usługa cateringowa/serwis kawowy dla grup w Cieszynie
Miejsce dostarczenia poczęstunku:  Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „BYĆ RAZEM” ul. Wałowa 4, 43-400 Cieszyn, po wcześniejszym ustaleniu harmonogramu

Okres realizacji: do 30.04.2018
Ilość grup: 82
Liczebność grupy 9 do 12 osób
Zakres usługi: serwis kawowy dla uczestników/ uczestniczek projektu. 
Serwis kawowy składa się z: kawa, herbata, mleko, cukier, cytryna, woda mineralna gazowana i niegazowana, drobne ciasteczka i/lub kanapeczki  + naczynia.

2)    Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu oferty zostaną ustalone w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.


3)    Zamawiającym, z którym zostanie zawarta umowa, w niniejszym postępowaniu jest Partner 1:
Stowarzyszenie Integracyjne 
EUROBESKIDY
ul. Królowej Jadwigi 6
34-325 Łodygowice
KRS: 0000084269
NIP: 5531708154
REGON: 070766526

6. Termin realizacji przedmiotu oferty
Umowa z wybranym wykonawcą będzie zawarta  do 30.04.2018 r. (tj. planowana data zakończenia realizacji projektu).


7. Warunki udziału w postępowaniu
1)    Z udziału w postępowaniu wykluczone są osoby powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 •  posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

8. Kryteria wyboru oferty
1)    Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 • Kwota brutto za realizację jednostkowej usługi cateringowej dla 1 osoby– 100 pkt. (100%)

2)    Liczba punktów w kryterium „Kwota brutto za realizację jednostkowej usługi cateringowej dla 1 osoby” będzie przyznawana według poniższego wzoru: 
Pi = [Cmin/Ci] x 100 pkt,  
gdzie:

 • Pi - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „Kwota brutto za realizację jednostkowej usługi cateringowej dla 1 osoby” 
 • Cmin – najmniejsza Kwota brutto za realizację jednostkowej usługi cateringowej dla 1 osoby” spośród kwot zaproponowanych przez wszystkich Wykonawców
 • Ci - Kwota brutto za realizację jednostkowej usługi cateringowej dla 1 osoby” nr „i”.

9. Sposób składania oferty
1)    Oferta musi zawierać następujące elementy:

 • dane identyfikujące oferenta
 • dane do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail), 
 • datę przygotowania i termin ważności oferty
 • kwotę brutto za realizację jednej usługi/serwis kawowy  dla 1 osoby”
 • podpis osoby składającej ofertę. 

2)    Wzór formularza ofertowego stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3)    Dodatkowo oferta musi zawierać następujące załączniki:

 • oświadczenie o braku powiązań zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego

4)    Oferta wraz z załącznikami może być złożona:

 • w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego: Stowarzyszanie Integracyjne EUROBESKIDY ul. Królowej Jadwigi 6 34-325 Łodygowice 

lub

 • elektronicznie (zeskanowana wersja formy papierowej) na adres mailowy: zarzad@eurobeskidy.org.pl

10. Postanowienia końcowe
1)    Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 
2)    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.


Załączniki:
Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań


strzałka do góry