ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Zapytanie ofertowe nr 6/2015

Zapytanie ofertowe nr 6/2015


Zapytanie ofertowe nr 6/2015

Łodygowice, 08.12.2015r.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2015
USŁUGA- PROWADZENIE REHABILITACJI RUCHOWEJ W BASENIE
w ramach projektu pt.: „Aktywna rehabilitacja sposobem na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych”


Informacje ogólne.
a) Realizatorem Projektu jest Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy z Łodygowic, 
b) Projekt współfinansowany jest ze środków PEFRON/ realizacja zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
c) Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2016r. do 31.03.2018r.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:
  Nazwa: Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy z Łodygowic, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice
  Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 08 grudzień 2015r.
 2. Data złożenia oferty: do dnia 16 grudzień 2015r.do godz. 12.00 (liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego).
 3. Opis przedmiotu zapytania ofertowego: 
  TRENER REHABILITACJI RUCHOWEJ
  Wymagania – uprawnienia do wykonywania zawodu, 3-letnim doświadczenie, w tym doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, zdolności organizacyjne i komunikacyjne.
  Przewidywana ilość godzin – 9 godzin miesięcznie ( 3 grupy po 10 osób x 3 zajęcia na miesiąc). Razem 135 godzin.
 4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od podpisania umowy do dnia do 31.03.2018
 5. Warunki udziału w postępowaniu: uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich stosowania.
 6. Z udziału w postępowaniu wykluczone są osoby powiązane osobowo i kapitałowo 
  z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 7. Kryteria wyboru oferty:
  Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: najniższa cena za  1 godz. zajęć oraz termin odpowiadający Zamawiającemu.
 8. Sposób składania oferty:
  Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) bądź tożsamym wraz z oświadczeniem o braku powiązań (zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego)
 9. Oferta wraz z załącznikiem może być złożona: 
  a. w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego 
  b. elektronicznie (zeskanowana wersja formy papierowej) na adres mailowy: zarzad@lodgowice.org.pl
 10. Postanowienia końcowe
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 
 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań


strzałka do góry