ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2017 ZAKUP URZĄDZEŃ DO REHABILITACJI

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2017 ZAKUP URZĄDZEŃ DO REHABILITACJI


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2017 ZAKUP URZĄDZEŃ DO REHABILITACJI

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2017
ZAKUP URZĄDZEŃ DO REHABILITACJI

W ramach projektu pt.: „Aktywna rehabilitacja sposobem na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych”

Informacje ogólne.

 1. Realizatorem Projektu jest Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy z Łodygowic,
 2. Projekt współfinansowany jest ze środków PEFRON/ realizacja zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 3. Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2016r. do 31.03.2018r.

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa: Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy z Łodygowic, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice

Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 15 maj 2017r.

 1. Data złożenia oferty: do dnia 29 maj 2017r.do godz. 12.00 (liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego).
 2. Opis przedmiotu zapytania ofertowego: ZAKUP URZĄDZEŃ DO REHABILITACJI

LASER WYSOKOENERGETYCZNY DO LASEROTERAPII WYSOKOENERGETYCZNEJ ORAZ BIOSTYMULACYJNEJ Z MODUŁAMI  WYSOKOENERGETYCZNYMI 808/ 980 NM lub RÓWNOWAŻNY

 

PARAMETRY TECHNICZNE:

 • tryby pracy źródeł promieniowania -  ciągły, impulsowy
 • impulsy trybu impulsowego -    prostokątny, trójkątny (superpulse)
 • wypełnienie trybu impulsowego     1 – 90 %, impuls 50 us
 • częstotliwość trybu impulsowego   1 – 10 000 Hz
 • szczytowa moc wyjściowa           maks. 18 W
 • średnia moc wyjściowa             maks. 10 W
 • zegar zabiegowy                   maks. 100 minut
 • zasilanie, pobór mocy 230 V, 50 – 60 Hz, 130 W 150 VA
 • wymiary 36,1 x 30,4 x 15,1 cm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

 • przewód sieciowy
 • sonda HP (1 szt.)
 • nakładka 1 cm2
 • nakładka 5 cm2
 • nakładka do pomiarów mocy sondy HP (1 szt.)
 • okulary ochronne (2 szt.)
 • rysik (1 szt.)
 • bezpieczniki zapasowe WTA-T 2 A/250 V (2 szt.)
 • przewodnik terapeutyczny (1 szt.)
 • instrukcja użytkowania (1 szt.)
 • ramy uchwytów wraz z maskownicami (2 szt.)
 • uchwyt na sondę HP (1 szt.)
 • ścierka do wyświetlacza (1szt

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

 • przystawka skupiająca DILA
 • sonda punktowa R 660 nm/40 mW z uchwytem
 • sonda punktowa R 660 nm/80 mW z uchwytem
 • sonda punktowa IR 808 nm/200 mW z uchwytem
 • sonda punktowa IR 808 nm/400 mW z uchwytem
 • aplikator skanujący R+IR 50 mW + 400 mW ze statywem
 • aplikator skanujący R+IR 100 mW + 450 mW ze statywem
 • aplikator prysznicowy CL1800 5R x 40 mW + 4IR x 400 mW z uchwytem
 • światłowód prosty Ø 6 mm
 • światłowód prosty Ø 8 mm
 • światłowód kątowy 45°Ø 6 mm
 • światłowód kątowy 45°Ø 6 mm zwężany do laseropunktury
 • światłowód kątowy 45°Ø 8 mm
 • uchwyt światłowodu Ø 6 mm
 • uchwyt światłowodu Ø 8 mm
 • torba mieszcząca aparat wraz z wyposażeniem
 • stolik Elf, Elf X
 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 2 tygodni od podpisania umowy.
 2. Warunki udziału w postępowaniu: uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich stosowania.
 3. Z udziału w postępowaniu wykluczone są osoby powiązane osobowo i kapitałowo
  z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 4. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 5. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 6. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 7. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. Kryteria wyboru oferty:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: najniższa cena za całość zamówienia oraz termin odpowiadający Zamawiającemu.

 1. Sposób składania oferty:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) bądź tożsamym zawierającym cenę za dostarczenie przedmiotu zamówienia.

 1. Oferta może być złożona:
 1. w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego
 2. elektronicznie (zeskanowana wersja formy papierowej) na adres mailowy: zarzad@lodgowice.org.pl 

10. Postanowienia końcowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.


strzałka do góry