ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE


ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzenia wielofunkcyjnego laserowego

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa: Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy z Łodygowic, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice

Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 03.10.2017

Data złożenia oferty: do dnia 13 PAŹDZIERNIKA 2017r.do godz. 12.00 (liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego).

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO:  zakup urządzenia wielofunkcyjnego laserowego

Wykonanie usługi obejmuje następujące elementy łącznie:

 • Dostawę fabrycznie nowego urządzenia wielofunkcyjnego laserowego o minimalnych parametrach podanych w ofercie bądź równoważnych, tj. urządzenie zawiera: kopiarkę, drukarkę sieciową, skaner sieciowy, urządzenie formatu A3, 2 kasety na papier x 500 sztuk + podajnik boczny x 150 sztuk, duplex, podstawa pod urządzenie, pamięć minimum 2 GB, dysk twardy minimum 250 GB, druk mono i kolor.
 • Funkcję takie jak skaner, drukarka muszą być dostępne za pomocą lokalnej sieci komputerowej z komputerów, oprogramowanie to umożliwiające musi wspierać systemy operacyjne Windows 7 oraz Windows 10
 • Urządzenie musi mieć funkcjonalność przesyłu siecią skanowanych dokumentów na serwer FTP, do udostępnionych katalogów i na konta e-mail.
 • Transport urządzenia do siedziby Zamawiającego,
 • Przeszkolenie personelu,
 • Instalację na 1 stanowisku drukarki, skanera i kopiarki,
 • Gwarancja 36 miesięcy,
 • Serwis w okresie gwarancji.

 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31.10.2017

2. Warunki udziału w postępowaniu: uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich stosowania.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są osoby powiązane osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3.Kryteria wyboru oferty: cena brutto ( zawierająca podatek VAT) za całość zamówienia.

4.Sposób składania oferty: Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) bądź tożsamym zawierającym cenę za dostarczenie przedmiotu zamówienia.

Oferta może być złożona:

 • w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego
 • lub elektronicznie (zeskanowana wersja formy papierowej) na adres mailowy: zarzad@lodgowice.org.pl

5.Postanowienia końcowe:

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Do pobrania:


strzałka do góry