ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Walne Zgromadzenie Sprawodawczo-Wyborcze

Walne Zgromadzenie Sprawodawczo-Wyborcze


Walne Zgromadzenie Sprawodawczo-Wyborcze

Serdecznie zapraszamy członków Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy na WALNE ZEBRANIE, które odbędzie się 24 marca 2018r. o godz 16:00 w Zamku ( sala kominkowa)

1. Porządek obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy w dniu 24 marca 2018 r.

 • Otwarcie obrad przez Prezesa Stowarzyszenia i wybór Przewodniczącego obrad.

 • Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: sekretarza, protokolanta.

 • Stwierdzenie prawomocności obrad.

 • Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

 • Wybór Komisji Skrutacyjnej – 3 członków

 • Wybór Komisji Uchwał i Wniosków – 3 członków.

 • Przedstawienie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad. Zgłoszenie zmian do porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie porządku obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy.

 • Przedstawienia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia za 2017 rok i przyjęcie uchwały w tej sprawie.

 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017r.

 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia podziału wyniku finansowego za 2017r.

 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017r. i przyjęcie uchwały w tej sprawie.

 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2017r.

 • Uchwalenie programu działania i budżetu Stowarzyszenia na 2018r.

 • Wybór Zarządu Stowarzyszenia – 5 członków.

 • Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu przez Komisję Skrutacyjną.

 • Wybór Komisji Rewizyjnej – 3 członków.

 • Ogłoszenie wyników wyborów do Komisji Rewizyjnej przez Komisję Skrutacyjną.

 • Wybór pełnomocnika do podpisywania umów między Stowarzyszeniem, a członkiem Zarządu oraz do reprezentowania Stowarzyszenia w sporach z członkiem Zarządu. Podjęcie Uchwały w tej sprawie.

 • Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian Regulaminu i schematu struktury organizacyjnej Stowarzyszenia.

 • Wolne wnioski, dyskusja.

 • Przedstawienie uchwał i wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.

 • Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego członków Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy.

Poczęstunek dla uczestników zebrania.

 

 


strzałka do góry