ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Zamówienie ofertowe

Zamówienie ofertowe


Zamówienie ofertowe

Łodygowice, dnia 2 lipca 2018 roku

Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY
ul. Królowej Jadwigi 6
34-325 Łodygowice
tel. + 48 33 862 31 98
fax + 48 33 862 31 97

Zapytanie ofertowe

I. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY
ul. Królowej Jadwigi 6
34-325 Łodygowice
tel. + 48 33 862 31 98
fax + 48 33 862 31 97
NIP: 553-17-08-154, REGON: 070766526, KRS: 0000084269

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa noclegowa, gastronomiczna oraz wynajem sali w dniach od dnia 19 listopada 2018 roku do dnia 25 listopada 2018 roku.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  • Nocleg
   6 dób dla 119 osób (około 70-75 osób to osoby mające trudności w poruszaniu się w tym 5 osób na wózkach)
  • Wyżywienie dla 119 osób
   • Dzień 1 (19.11) – śniadanie, obiad, kolacja
   • Dzień 2 (20.11) – śniadanie, obiad, kolacja
   • Dzień 3 (21.11) – śniadanie, obiad, kolacja
   • Dzień 4 (22.11) – śniadanie, obiad, kolacja
   • Dzień 5 (23.11) – śniadanie, obiad, kolacja
   • Dzień 6 (24.11) – śniadanie, obiad, kolacja
   • Dzień 7 (25.11) – śniadanie, obiad, suchy prowiant (119 szt.)
  • Wynajem sali do przeprowadzenia zawodów
   Wynajęcie sali do przeprowadzenia rozgrywek na 112 osób- zapewnienie herbaty, kawy, wody 0,5 l. (19-25.11.2018). Sala musi posiadać 60 stolików do gry w szachy (stół ok. 1mx1m oraz 2 krzesła), stół sędziowski na 10 osób. Sala musi mieć podłączenie z internetem, sanitariaty dla osób niepełnoprawnych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 4. Zamawiający przewiduje płatność za usługi w następujący sposób:
  • do 31 lipca 2018 roku kwotę w wysokości od 40% do 50% wartości oferty
  • do 31 grudnia 2018 roku pozostałą kwotę, przy spełnieniu przez Wykonawcę warunku określonego w punkcie 4.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 19 listopada 2018 roku do dnia 25 listopada 2018 roku.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zarząd@eurobeskidy.org.pl lub też dostarczona osobiście na adres: 34-325 Łodygowice ul. Królowej Jadwigi 6 do dnia 16 lipca 2018 roku (decyduje data wpływu oferty do siedziby zamawiającego).
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 50%
2 - Jakość wykonania 50% (0 pkt. jakość nieodpowiednia, 25 pkt jakość dobra, 50 pkt jakość bardzo dobra)

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie lub poprzez stronę internetową www.eurobeskidy.org.pl.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 2 – Oświadczenia


strzałka do góry