ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Zakup ekranu projekcyjnego

Zakup ekranu projekcyjnego


Zakup ekranu projekcyjnego

Łodygowice, 26.07.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/PFRON/2018

ZAKUP EKRANU PROJEKCYJNEGO
W ramach projektu pt.: „Aktywna rehabilitacja sposobem na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych”

Informacje ogólne

 • Realizatorem Projektu jest Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy z Łodygowic,
 • Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON/ realizacja zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Projekt jest realizowany w okresie od 01.04.2018r. do 31.03.2021r.
 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

  Nazwa: Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy z Łodygowic, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice
  Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 26 lipiec 2018r.
 2. Data złożenia oferty: do dnia 10 sierpnia 2018r. do godz. 12.00 (liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego).
 3. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

  ZAKUP EKRANU PROJEKCYJNEGO

  Wymagania minimalne:
  • na statywie
  • wymiary minimalne – 200 cm x 200 cm
  • technologia Matt White
  • metalowa obudowa
  • składany
  • regulacja wysokości i blokada ekranu w dowolnej pozycji
  • mechanizm automatycznie zwijający ekran

  Do obowiązków Wykonawcy należy:

  • Dostawa fabrycznie nowego sprzętu do siedziby Zamawiającego,
  • Rozpakowanie, wstawienie i uruchomienie dostarczonego sprzętu,
  • Niezbędny instruktaż personelu wskazanego przez Zamawiającego, w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu,
  • Przekazanie Zamawiającemu wszelkiej niezbędnej dokumentacji umożliwiającej prawidłowe użytkowanie dostarczonego sprzętu.
  • Wykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy do miejsca dostawy.

  Szczegółowe warunki gwarancji:

  • Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji pełnej, liczonej od daty zainstalowania sprzętu u Zamawiającego i podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w książkach gwarancyjnych.
  • Książki gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu Zdawczo –odbiorczego,
  • Koszty obsługi serwisowej, przeglądów, napraw gwarancyjnych, modyfikacji, oględzin, opinii, ekspertyz, części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie do Zamawiającego oraz robocizny mającej związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca,
  • Zgłoszenie serwisanta do naprawy sprzętu będącego przedmiotem umowy nastąpi w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o usterce telefonicznie, faksem lub e – mailem , a naprawa zostanie wykonana w terminie 5 roboczych od daty przekazania przedmiotu mowy do naprawy,
  • W przypadku braku możliwości usunięcia wad i usterek w czasie 72 godzin Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu zastępczy sprzęt na czas trwania naprawy,
  • Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na reklamację i bezpłatnej wymiany wadliwego sprzętu na wolny od wad w ciągu 7 dni roboczych, licząc od daty otrzymania pisemnej reklamacji przesłanej przez Zamawiającego faksem lub e -mailem. Nieuzasadnione odrzucenie reklamacji, może zostać potraktowane jako odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy,
  • Wymiana sprzętu będącego przedmiotem umowy na nowy nastąpi na żądanie Zamawiającego gdy serwisant Wykonawcy stwierdzi wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia, a także gdy w okresie gwarancji wystąpiła konieczność trzech napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem,
  • Wymiana jakiegokolwiek modułu funkcjonalnego na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego po trzecim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym,
  • Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz dostarczony z pełnym okresem gwarancji,
  • Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji sprzętu będącego przedmiotem umowy o czas jej wyłączenia z eksploatacji trwający powyżej 48 godzin, a spowodowany uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji,
  • Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Zamawiającego, przy czym Wykonawca zapewnia odbiór zgłoszenia w godzinach od 7.00 do 20.00 w dni robocze.
 4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 2 tygodni od podpisania umowy.
 5. Warunki udziału w postępowaniu: uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich stosowania.
 6. Z udziału w postępowaniu wykluczone są osoby powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 7. Kryteria wyboru oferty:
  Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: cena, która zawiera 60% kwalifikacji oferty, 40% oferty stanowią parametry urządzenia za całość zamówienia opisanego w pkt. 3 oraz termin odpowiadający Zamawiającemu.
 8. Sposób składania oferty:
  Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) bądź tożsamym zawierającym cenę za dostarczenie przedmiotu zamówienia.
 9. Oferta może być złożona:
  • w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego
  • elektronicznie (zeskanowana wersja formy papierowej) na adres mailowy: zarzad@eurobeskidy.org.pl
 10. Postanowienia końcowe
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 2 – Oświadczenia


strzałka do góry