ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJE KURSOW I SZKOLEŃ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJE KURSOW I SZKOLEŃ


ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJE KURSOW I SZKOLEŃ

Łodygowice, dnia 18.09..2018r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy z Łodygowic zaprasza do złożenia oferty cenowej na zamówienie wg poniższej specyfikacji:

Zapytanie ofertowe Wyszczególnienie
Przedmiot zamówienia Organizacja kursów i szkoleń dla uczestników i uczestniczek projektu pt. „Integrujemy Żywiecczyznę!” realizowanym przez STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE EUROBESKIDY z Łodygowic. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Termin realizacji
zamówienia
Październik 2018 – Listopad 2018
Termin i miejsce
składania ofert
25.09.2018 r. do godz. 12.00 na załączonym formularzu ofertowym
na adres:
Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy
ul. K. Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice
lub scan na
e-mail: biuro@eurobeskidy.org.pl
(decyduje data wpływu do Zamawiającego)
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty

KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 100% CENA

Cena winna być ostateczna i obejmować wszystkie wydatki niezbędne do prawidłowej realizacji w/w usług wraz z wymaganymi egzaminami.

Wybór najkorzystniejszej oferty: stosunek zaproponowanej kwoty brutto za 1 uczestnika do ilości godzin kursu (bez egzaminu) zaproponowanej przez Wykonawcę.

Zamawiane
kursy/szkolenia

Pracownik administracyjno- biurowy z obsługa komputera + marketing internetowy

Ilość skierowanych UP – 1 osoba

Kurs księgowości wspomagany komputerem + egzamin wewnętrzny

Ilość skierowanych UP – 2 osoby

Dietetyka ( sporządzanie jadłospisu dla osób chorych)

Ilość skierowanych UP – 1 osoba

Prawo jazdy kat. B- samochód dostosowany

Ilość skierowanych UP – 1 osoba

Kurs koparko-ładowarką

Ilość skierowanych UP – 1 osoba

Kurs pilarza

Ilość skierowanych UP – 1 osoba

ECDL BASE Komputerowy

Ilość skierowanych UP – 5 osoba

ECDL E-Citizen

Ilość skierowanych UP – 4 osoba

Kurs MS Office+ obróbka zdjęć

Ilość skierowanych UP – 1 osoba

Marketing internetowy+ obróbka zdjęć

Ilość skierowanych UP – 1 osoba

Kurs języka angielskiego

Ilość skierowanych UP – 1 osoba

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WSZYSTKICH ZADAŃ:

 • Wykonawca winien sporządzić harmonogram realizowanego wsparcia, przy czym aktualizacja harmonogramu nie wymaga aneksowania umowy, za wystarczające uznaje się zaakceptowanie aktualizacji przez obie strony umowy,
 • Harmonogram realizowanego wsparcia ustala Wykonawca i rzedstawia go do akceptacji Zamawiającemu najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem realizowanego wsparcia,
 • W okresie trwania kursów Wykonawca ma obowiązek zapewnić uczestniczkom i uczestnikom projektu skierowanym przez Zamawiającego, warunki bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa,
 • Zamawiający zapewnia dla każdego uczestnika i uczestniczki kursów miejsce siedzące, stolik/ławkę bądź krzesło z przystawką umożliwiające swobodne sporządzanie notatek, oraz tablicę flipchart, projektor multimedialny i ekran projekcyjny,
 • Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe,
 • Wykonawca zapewnia przerwę kawową dla UP oraz jeśli zajęcia trwają powyżej 6h/dzień również obiad (II danie).
 • Zapewnienie sal zajęciowych leży po stronie Wykonawcy. Zajęcia powinny się odbywać na terenie pow. żywieckiego, bielskiego.
 • Zamawiający informuje, że określenie:
  • godziny lekcyjnej oznacza godzinę trwającą dokładnie 45 minut;
  • godzinę zegarową oznacza godzinę trwającą dokładnie 60 minut.
 • Zamawiający wymaga, aby w zakresie godzinowym zajęć ujęta była zarówno część teoretyczna jak i praktyczna,
 • Wykonawca zobowiązuje się umieszczać aktualnie obowiązujące logotypy zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020”, w tym na wszystkich dokumentach związanych z organizacją warsztatów takich jak: harmonogram zajęć, zaświadczenia o ukończeniu warsztatów, certyfikaty, dyplomy, listy obecności, wykaz osób, które ukończyły warsztaty itp.,
 • Prowadzący/e kursy (wykładowcy/wykładowczynie) powinni być poinformowani/e o fakcie, iż w warsztatach uczestniczą osoby, których udział jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzania obecności uczestników na każdych zajęciach – obecność na zajęciach uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem na liście obecności,
 • Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dziennika zajęć,
 • Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia ankiety ewaluacyjnej na koniec zajęć,
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania przebiegu, sposobu prowadzenia oraz efektywności warsztatów i frekwencji uczestników oraz wglądu do prowadzonej dokumentacji,
 • Wykonawca uwzględnia w podanej przez siebie cenie brutto również 1 egzamin zewnętrzny jeśli został wskazany przez Zamawiającego.

WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ NA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA BĄDŹ NA POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI.

       

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


strzałka do góry