ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE


ZAPYTANIE OFERTOWE

Łodygowice, dnia 08.02..2019r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy z Łodygowic zaprasza do złożenia oferty cenowej na zamówienie wg poniższej specyfikacji:

Zapytanie ofertowe

Wyszczególnienie

Przedmiot zamówienia

Organizacja kursów i szkoleń dla uczestników i uczestniczek projektu pt. „Integrujemy Żywiecczyznę!” realizowanym przez STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE EUROBESKIDY z Łodygowic. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Termin realizacji
zamówienia

Marzec 2019 – Maj 2019

Termin i miejsce
składania ofert

15.02.2019 r. do godz. 12.00 na załączonym formularzu ofertowym
na adres:
Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy
ul. K. Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice
lub scan na
e-mail: biuro@eurobeskidy.org.pl
(decyduje data wpływu do Zamawiającego)

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty

KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 100% CENA

Cena winna być ostateczna i obejmować wszystkie wydatki niezbędne do prawidłowej realizacji w/w usług wraz z wymaganymi egzaminami.

Wybór najkorzystniejszej oferty: stosunek zaproponowanej kwoty brutto za 1 uczestnika do ilości godzin kursu (bez egzaminu) zaproponowanej przez Wykonawcę.

Zamawiane
kursy/szkolenia

Kurs obsługi komputera i Internetu

Ilość skierowanych UP – 2 osoby

Dietetyka ( sporządzanie jadłospisu dla osób chorych)

Ilość skierowanych UP – 3 osoby

Refleksologia stóp

Ilość skierowanych UP – 1 osoba

Kurs ECDL e-Citizen

Ilość skierowanych UP – 6 osób

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WSZYSTKICH ZADAŃ:

 • Wykonawca winien sporządzić harmonogram realizowanego wsparcia, przy czym aktualizacja harmonogramu nie wymaga aneksowania umowy, za wystarczające uznaje się zaakceptowanie aktualizacji przez obie strony umowy,
 • Harmonogram realizowanego wsparcia ustala Wykonawca i rzedstawia go do akceptacji Zamawiającemu najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem realizowanego wsparcia,
 • W okresie trwania kursów Wykonawca ma obowiązek zapewnić uczestniczkom i uczestnikom projektu skierowanym przez Zamawiającego, warunki bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa,
 • Zamawiający zapewnia dla każdego uczestnika i uczestniczki kursów miejsce siedzące, stolik/ławkę bądź krzesło z przystawką umożliwiające swobodne sporządzanie notatek, oraz tablicę flipchart, projektor multimedialny i ekran projekcyjny,
 • Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe,
 • Wykonawca zapewnia przerwę kawową dla UP oraz jeśli zajęcia trwają powyżej 6h/dzień również obiad (II danie).
 • Zapewnienie sal zajęciowych leży po stronie Wykonawcy. Zajęcia powinny się odbywać na terenie pow. żywieckiego, bielskiego.
 • Zamawiający informuje, że określenie:
  • godziny lekcyjnej oznacza godzinę trwającą dokładnie 45 minut;
  • godzinę zegarową oznacza godzinę trwającą dokładnie 60 minut.
 • Zamawiający wymaga, aby w zakresie godzinowym zajęć ujęta była zarówno część teoretyczna jak i praktyczna,
 • Wykonawca zobowiązuje się umieszczać aktualnie obowiązujące logotypy zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020”, w tym na wszystkich dokumentach związanych z organizacją warsztatów takich jak: harmonogram zajęć, zaświadczenia o ukończeniu warsztatów, certyfikaty, dyplomy, listy obecności, wykaz osób, które ukończyły warsztaty itp.,
 • Prowadzący/e kursy (wykładowcy/wykładowczynie) powinni być poinformowani/e o fakcie, iż w warsztatach uczestniczą osoby, których udział jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzania obecności uczestników na każdych zajęciach – obecność na zajęciach uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem na liście obecności,
 • Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dziennika zajęć,
 • Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia ankiety ewaluacyjnej na koniec zajęć,
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania przebiegu, sposobu prowadzenia oraz efektywności warsztatów i frekwencji uczestników oraz wglądu do prowadzonej dokumentacji,
 • Wykonawca uwzględnia w podanej przez siebie cenie brutto również 1 egzamin zewnętrzny jeśli został wskazany przez Zamawiającego.

WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ NA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA BĄDŹ NA POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI.

 


strzałka do góry