ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Zapytanie ofertowe NR 1/PFRON/2019

Zapytanie ofertowe NR 1/PFRON/2019


Zapytanie ofertowe NR 1/PFRON/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/PFRON/2019

ZAKUP URZĄDZEŃ DO REHABILITACJI W ramach projektu pt.: „Aktywna rehabilitacja sposobem na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych”

 

Informacje ogólne.

 1. Realizatorem Projektu jest Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy z Łodygowic,

 2. Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON/ realizacja zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 3. Projekt jest realizowany w okresie od 01.04.2018r. do 31.03.2021r.

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa: Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy z Łodygowic, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice

Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 20 maja 2019 roku.

 1. Data złożenia oferty: do dnia 3 czerwca 2019 do godz. 12.00 (liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego).

 2. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

ZAKUP I DOSTAWA URZĄDZEŃ DO REHABILITACJI/ Mankiet 12 komorowy do aparatu do terapii uciskowej „Lympha tron DL 1200H” (2szt)

 

Do obowiązków Wykonawcy należy:

 1. Dostawa fabrycznie nowego sprzętu do siedziby Zamawiającego,

 2. Rozpakowanie, wstawienie i uruchomienie dostarczonego sprzętu,

 3. Niezbędny instruktaż personelu wskazanego przez Zamawiającego, w zakresie prawidłowej obsługi
  i eksploatacji dostarczonego sprzętu,

 4. Przekazanie Zamawiającemu wszelkiej niezbędnej dokumentacji umożliwiającej prawidłowe użytkowanie dostarczonego sprzętu.

 5. Wykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy do miejsca dostawy.

 

Szczegółowe warunki gwarancji:

 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji pełnej, liczonej od daty zainstalowania sprzętu
  u Zamawiającego i podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w książkach gwarancyjnych.

 2. Książki gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu

Zdawczo –odbiorczego,

 1. Koszty obsługi serwisowej, przeglądów, napraw gwarancyjnych, modyfikacji, oględzin, opinii, ekspertyz, części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie do Zamawiającego oraz robocizny mającej związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca,

 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy sprzętu będącego przedmiotem umowy nastąpi w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o usterce telefonicznie, faksem lub e – mailem , a naprawa zostanie wykonana w terminie 5 roboczych od daty przekazania przedmiotu mowy do naprawy,

 3. W przypadku braku możliwości usunięcia wad i usterek w czasie 72 godzin Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu zastępczy sprzęt na czas trwania naprawy,

 4. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na reklamację i bezpłatnej wymiany wadliwego

sprzętu na wolny od wad w ciągu 7 dni roboczych, licząc od daty otrzymania pisemnej reklamacji przesłanej przez Zamawiającego faksem lub e -mailem. Nieuzasadnione odrzucenie reklamacji, może zostać potraktowane jako odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy,

 1. Wymiana sprzętu będącego przedmiotem umowy na nowy nastąpi na żądanie Zamawiającego gdy serwisant Wykonawcy stwierdzi wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia, a także gdy w okresie gwarancji wystąpiła konieczność trzech napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem,

 2. Wymiana jakiegokolwiek modułu funkcjonalnego na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego po trzecim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym,

 3. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz dostarczony
  z pełnym okresem gwarancji,

 4. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji sprzętu będącego przedmiotem umowy o czas jej wyłączenia z eksploatacji trwający powyżej 48 godzin, a spowodowany uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji,

 5. Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Zamawiającego, przy czym Wykonawca zapewnia odbiór zgłoszenia w godzinach od 7.00 do 20.00 w dni robocze.

 

 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 2 tygodni od daty złożenia zamówienia.

 2. Warunki udziału w postępowaniu: uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich stosowania.

 3. Z udziału w postępowaniu wykluczone są osoby powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


 

 1. Kryteria wyboru oferty:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: cena, która zawiera 80% kwalifikacji oferty, 20% zakwalifikowania oferty stanowi okres gwarancji: do 24m-cy włącznie (5 pkt), powyżej 24 m-cy do 36m-cy włącznie (10 pkt) oraz powyżej 36 m-cy (20pkt) za całość zamówienia opisanego w pkt. 3 oraz termin odpowiadający Zamawiającemu.

 1. Sposób składania oferty:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) bądź tożsamym zawierającym cenę za dostarczenie przedmiotu zamówienia.

 1. Oferta może być złożona:

 1. w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego

 2. elektronicznie (zeskanowana wersja formy papierowej) na adres mailowy: zarzad@lodgowice.org.pl

10. Postanowienia końcowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

W imieniu Zamawiającego

………………………………………..

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenia


strzałka do góry