ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe


Zapytanie ofertowe

Łodygowice, dnia 1 czerwiec 2019 roku

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy
ul. Królowej Jadwigi 6
34-325 Łodygowice
tel. + 48 33 862 31 98
fax. + 48 33 862 31 97

Zapytanie ofertowe

I. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy
ul. Królowej Jadwigi 6
34-325 Łodygowice
tel. + 48 33 862 31 98
fax. + 48 33 862 31 97
NIP: 553-170-81-54, REGON: 070766526, KRS: 0000084269

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa noclegowa, gastronomiczna od dnia 06 września 2019 roku do 08 września 2019 roku.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  • Nocleg
   – 2 doby dla 74 osób (60% to osoby mające trudności w poruszaniu się, w tym 5 osób na wózkach)
  • Wyżywienie dla 74 osób
   Dzień 1 (06.09) – obiad, kolacja
   Dzień 2 (07.09) – śniadanie, obiad, kolacja przy grillu
   Dzień 3 (08.09) – śniadanie, obiad, suchy prowiant
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 4. Zamawiający przewiduje płatność za usługi w następujący sposób:
  • do 15 lipca 2019 roku kwotę w wysokości od 40% do 50% wartości oferty
  • do 30 grudnia 2019 roku pozostałą kwotę.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 6 września 2019 roku do dnia 8 września 2019 roku.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zarząd@eurobeskidy.org.pl lub też dostarczona osobiście na adres: 34-325 Łodygowice ul. Królowej Jadwigi 6 do dnia 10 czerwca 2019 roku (w przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 50%
2 - Jakość wykonania 50% (0 pkt. jakość nieodpowiednia, 25 pkt jakość dobra, 50 pkt jakość bardzo dobra)

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 2 – Oświadczenia


strzałka do góry