ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe


Zapytanie ofertowe

Łodygowice, dnia 1 lipca 2019 roku

Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY
ul. Królowej Jadwigi 6
34-325 Łodygowice
tel. + 48 33 862 31 98
fax + 48 33 862 31 97

Zapytanie ofertowe

I. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy
ul. Królowej Jadwigi 6
34-325 Łodygowice
tel. + 48 33 862 31 98
fax + 48 33 862 31 97
NIP: 553-170-81-54, REGON: 070766526, KRS: 0000084269

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa noclegowa, gastronomiczna oraz wynajem sali w dniach od dnia 18 listopada 2019 roku do dnia 24 listopada 2019 roku.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  • Nocleg
   • 6 dób dla 119 osób (około 70-75 osób to osoby mające trudności w poruszaniu się w tym 5 osób na wózkach)
  • Wyżywienie dla 119 osób
   • 6 dób dla 119 osób (około 70-75 osób to osoby mające trudności w poruszaniu się w tym 5 osób na wózkach)
   • Dzień 1 (18.11) – śniadanie, obiad, kolacja
   • Dzień 2 (19.11) – śniadanie, obiad, kolacja
   • Dzień 3 (20.11) – śniadanie, obiad, kolacja
   • Dzień 4 (21.11) – śniadanie, obiad, kolacja
   • Dzień 5 (22.11) – śniadanie, obiad, kolacja
   • Dzień 6 (23.11) – śniadanie, obiad, kolacja
   • Dzień 7 (24.11) – śniadanie, obiad, suchy prowiant (119 szt.)
  • Wynajem sali do przeprowadzenia zawodów
   • Wynajęcie sali do przeprowadzenia rozgrywek na 112 osób- zapewnienie herbaty, kawy, woda 0,5 l. (18-24.11.2019). Sala musi pomieścić 60 miejsc do gry (stół ok. 1mx1m oraz 2 krzesła) stół sędziowski na 10 osób. Sala musi mieć podłączenie z internetem, sanitariaty dla osób niepełnoprawnych. Sala musi posiadać rzutnik oraz ekran do dyspozycji Zamawiającego.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 4. Zamawiający przewiduje płatność za usługi w następujący sposób:
  • do 31 sierpnia 2019 roku kwotę w wysokości od 40% do 50% wartości oferty
  • do 31 grudnia 2019 roku pozostałą kwotę.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 18 listopada 2019 roku do dnia 24 listopada 2019 roku.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zarząd@eurobeskidy.org.pl lub też dostarczona osobiście na adres: 34-325 Łodygowice ul. Królowej Jadwigi 6 do dnia 12 lipca 2019 roku (w przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. V. OCENA OFERT

  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

  1 - Cena 50%
  2 - Jakość wykonania 50% (0 pkt. jakość nieodpowiednia, 25 pkt jakość dobra, 50 pkt jakość bardzo dobra)

  VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie lub poprzez stronę internetową www.eurobeskidy.org.pl.

  Załączniki:
  Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego
  Załącznik nr 2 – Oświadczenia


strzałka do góry