ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc - Żywiec 2008

Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc - Żywiec 2008


Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc - Żywiec 2008

VI Integracyjne Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc w Powiecie Żywieckim Łodygowice 14 – 15 marzec 2008 r


Regulamin zawodów 

I.Cel

1. Popularyzacja wyciskania leżąc w Powiecie Żywieckim
2. Integracja osób niepełnosprawnych w środowisku sportowym
II. Organizatorzy
1.Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łodygowice

III. Termin i miejsce

1.Termin: 15 marzec 2008 rok – sobota
2.Miejsce: Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Okrężna 1, 34-325 Łodygowice
3.Zakwaterowanie- 14. marzec 2008r. – w Gimnazjum nr 1, ul. Okrężna 1, 34-325 Łodygowice

IV. Warunki uczestnictwa

W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy i zawodniczki- pełnosprawni, niepełnosprawni spełniający następujące warunki:
1. Ukończenie 14-stego roku życia w dniu zawodów.
2. Posiadający ważne badania lekarskich.

V. Sposoby rywalizacji.

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami ISOD oraz IPC w kategoriach wagowych ustalonych przez organizatora. Klasyfikacja indywidualna zostanie przeprowadzona:
- kobiety kat Open
mężczyźni w kat wagowej 
do 60, 
do 70, 
do 85, 
do 100,
powyżej 100


VI. Klasyfikacja

Do zawodów można zgłosić
- 10 kobiet
- 10 mężczyzn
Zawodniczki sklasyfikowane będą w kategorii Open wg formuły dr A. Haleczki.
Zawodnicy sklasyfikowani będą według zajętych miejsc w kategorii wagowej.

VII. Nagrody

1.Trzy najlepsze zawodniczki wg punktacji dr A. Haleczki otrzymują dyplomy.
2.Trzech najlepszych zawodników w każdej kategorii otrzymuje dyplom oraz:
a) Zawodnicy niepełnosprawni otrzymają nagrody pieniężne ( ogólna kwota przewidziana na nagrody dwa tysiące pięćset złotych )
b) Zawodnicy pełnosprawni otrzymają nagrody rzeczowe .
3. Każdy z zawodników otrzyma pamiątkową koszulkę.

VIII. Zgłoszenia

Zgłoszenia e-mail, fax, telefonicznie w terminie do 07 marca 2008 roku.
O przyjęciu do zawodów decyduje kolejność zgłoszenia.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łodygowice 
ul. Królowej Jadwigi 6 34 -325 Łodygowice.
tel/fax 033 862 31 98
e-mail – stowarzyszenie@lodygowice.org.pl
Zgłoszenie zawodnika do zawodów jest równoznaczna z brakiem przeciwwskazań do udziału w zawodach.

IX. Program zawodów ( proponowany )

Piątek 14.03.2008r
16.00 – 18.00 – zakwaterowanie
19.00 – odprawa techniczna
20.00 – uroczysta kolacja

Sobota 15.03.2008r
7.00 – 8.30 – ważenie wszystkich zawodników i zawodniczek
9.00 – start pierwszej grupy
10.00 – uroczyste otwarcie
15.45 – uroczyste zakończenie zawodów

Program zawodów może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.

X. Zasady finansowania.

Opłacone startowe w wysokości 20 zł.
Osoby niepełnosprawne są zwolnione z opłaty startowego.
XI. Informacje

Niniejszy regulamin i wyniki zawodów znajdują się na stronie www.lodygowice.org.pl

XII. Postanowienia końcowe

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Organizatorów. Kluby i uczestnicy zawodów winni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wszystkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzygać będzie komisja Odwoławcza złożona z Organizatora oraz Sędziego Głównego.
Organizator ma prawo do ewentualnych zmian niniejszego regulaminu.


strzałka do góry