ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Jesienne Biegi na Magurce

Jesienne Biegi na Magurce


Jesienne Biegi na Magurce

Jesienne Biegi na Magurce oraz rajd Nordic Walking
19.10.2019 w ramach projektu
„Jesienne bieganie i maszerowanie na Magurce w Beskidzie Małym”

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy
GOSiR Wilkowice
Dofinasowane ze środków:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Partner:
Gmina Wilkowice

Program zawodów:

8:30 transport uczestników z parkinu nad tamą przy ul. Harcerskiej na Magurkę
9:00 - 10:30 Zapisy w Biurze zawodów i rajdu Nirdic Walking
11:00 Start pierwszych grup dzieci
11: 30 Start rajdu Nirdic Walking (trasa 5,5 km)
12:00 Start biegu głównego 5/10 km
13:00 Rozdanie nagród i zakończenie imprezy

Zarejestrowanie udziału w zawodach na portalu https://www.bgtimesport.pl/zawody/info/id/436 najpóźniej do 17 października 2019 r. do godziny 20:00.

Regulamin

1. CEL IMPREZY

1.1. Popularyzacja biegów przełajowych na obszarze Gminy Wilkowice.
1.2. Propagowanie zdrowego trybu życia, sportu, aktywnego wypoczynku, turystyki i rekreacji.
1.3. Promowanie Gminy Wilkowice. 1.4. Integracja mieszkańców Podbeskidzia

2. ORGANIZATORZY:

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy
34-325 Łodygowice ul. Królowej Jadwigi 6 tel. 33/8623 197
e-mail: sport@eurobeskidy.org.pl; www.eurobeskidy.org.pl
Gminny Ludowy Klub Sportowy „Wilkowice”, Gmina Wilkowice<
43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25 Telefon, fax 33/499 00 77
e-mail: mmrowka@wilkowice.plmmrowka@wilkowice.pl ; www.wilkowice.pl
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilkowicach<
43-365 Wilkowice, ul. Szkolna 8a Telefon , tel. +48 (33) 4883003
e-mail: gosir@wilkowice.pl, www.gosir.wilkowice.pl

3. DATA I MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW

3.1. 05.10.2019 r., godz. 11:00 - 14:00, Gmina Wilkowice, Magurka Wilkowicka - trasy na Magurce Wilkowickiej. Trasa poprowadzona w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej, duktami leśnymi. Start i meta na polanie obok budynku zaplecza socjalno-sędziowskiego na Magurce Wilkowickiej. Klasyfikacja generalna dla kobiet na dystansie 3750 m oraz dla mężczyzn na dystansie 7500 m. Rajd Nordic Walking na dystansie około 6 km.

4. SYSTEM ROZGRYWEK

Uczestnictwo w zawodach jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:
4.1. Zarejestrowanie udziału w zawodach na portalu https://www.bgtimesport.pl. najpóźniej do 17 października 2019 r. do godziny 20:00 oraz podpisania karty zgłoszeniowej w biurze zawodów w dniu zawodów. Zapoznanie się i zaakceptowanie załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu (zgoda na przetwarzanie danych wraz z klauzulą informacyjną).
4.2. W dniu imprezy, w biurze zawodów, należy podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich i zgodzie na uczestnictwo w imprezach cyklu wyłącznie na własną odpowiedzialność, oświadczenie o akceptacji regulaminu zawodów, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz załącznik 1 do regulaminu zawodów.
4.3.Rejestracja zawodnika oznacza, że uczestnik akceptuje poniższe postanowienia.
4.3.1. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu.
4.3.2. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
4.3.3. Uczestnicy zawodów ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez nich szkody.
4.3.4. Rejestracja uczestnika zawodów oznacza, że zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
4.3.5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w razie wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.
4.3.6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że jest obowiązany przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.
4.3.7. Uczestnik zgadza się z warunkami uczestnictwa i zgłasza swoje uczestnictwo w zawodach.
4.3.8. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu na karcie zgłoszeniowej która dostępna jest do pobrania na stronie internetowej zawodów. Rodzic lub opiekun prawny, zgłaszając udział niepełnoletniego zawodnika, potwierdza tym samym jego przygotowanie do udziału w imprezie tego typu oraz zobowiązuje się do zapewnienia mu opieki w czasie trwania imprezy, jeśli jest to konieczne, również osobistego nadzoru na trasie biegu. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest także do podpisanie zgody oraz klauzuli informacyjnej w imieniu niepełnoletniego uczestnika.
4.3.9. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady zawierające wizerunek uczestników imprezy, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez Organizatora, prasę, radio i telewizję.
4.3.10. Złożenie podpisu jest jednoznaczne z zapewnieniem, że uczestnik zapoznał się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.
4.3.11. Każdy z uczestników wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, email, data urodzenia, klub, miasto, płeć) dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia, udokumentowania, zrelacjonowania i promocji imprez organizowanych przez Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy, ul. Królowej Jadwigi 6, Łodygowice oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilkowicach ul. Szkolna 8a w jakikolwiek sposób zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w zawodach.
4.3.12. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i udostępnienie swojego adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od organizatora drogą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4.4. Potwierdzeniem udziału w zawodach jest rejestracja z uwzględnieniem zasad wyszczególnionych w punktach 4.1. oraz 4.3.8.
4.5. Każdy uczestnik otrzyma na czas zawodów numer startowy. Zawodnikowi zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w wygląd otrzymanego numeru startowego, w szczególności usuwania i zaklejania umieszczonych na numerze elementów graficznych, a także umieszczanie nowych elementów.
4.6. Prawo do startu w zawodach mają osoby, które ukończyły 18 lat, zaś zawodnicy niepełnoletni za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem postanowień punktu 4.3.8. Jeśli wymagana jest opieka nad niepełnoletnim zawodnikiem na trasie zawodów, jego opiekun ma prawo poruszać się po trasie bez numeru startowego, jednak w taki sposób, by nie utrudniać biegu pozostałym zawodnikom.
4.7. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
4.8. Zapisów na imprezę można dokonywać przez Internet, rejestrując się na stronie www.bgtimesport.pl Dokonanie zgłoszenia przez Internet nie wyklucza obowiązku osobistego zgłoszenia się w biurze zawodów w dniu imprezy i złożenia wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej (osoby niepełnoletnie). Osoby pełnoletnie podpisanie ogólnej karty zgłoszeniowej. Lokalizacja biura zawodów oraz godziny jego funkcjonowania będą podane w komunikacie organizatora na stronie internetowej. Po upływie wyznaczonej godziny NIE BĘDZIE MOŻLIWA DALSZA REJESTRACJA.

5. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW

5.1. We wszystkich kwestiach nieobjętych zapisami niniejszego Regulaminu głos rozstrzygający posiada Komandor imprezy, bądź upoważniony przez niego przedstawiciel Organizatora.
5.2. Wszystkie zagadnienia dotyczące działania i organizacji Biura Zawodów rozstrzyga Kierownik Biura Zawodów.
5.3. Z chwilą zamknięcia listy startowej nie są możliwe jakiekolwiek zmiany na tejże liście.
5.4. Zawodnik zostaje dopuszczony do startu w wyścigu po przymocowaniu numeru startowego oraz chipa do pomiaru czasu.
5.5. Z chwilą startu pierwszego zawodnika pozostali startujący nie mogą przeprowadzać treningów po trasie podczas rozgrywania zawodów. W przypadku naruszenia tego przepisu zawodnicy będą karani dyskwalifikacją.
5.6. W przypadku, gdy zawodnik zejdzie z trasy, powinien on powrócić na trasę biegu i kontynuować bieg w tym samym punkcie, w którym opuścił trasę.
5.7. O sposobie przeprowadzenia startu Organizator poinformuje uczestników na odprawie przed rozpoczęciem zawodów.
5.8. Co do zasady zawody przeprowadzane są w formule biegu wspólnego na czas z elektronicznym pomiarem czasu.
5.9. Trasa zawodów będzie oznakowana i zabezpieczona przez Organizatora.
5.10. Na mecie zawodów będzie znajdował się punkt żywieniowy.
5.11. Zawodnicy podczas biegu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych.
5.12. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair-play, oraz do poszanowania środowiska naturalnego.

6. KATEGORIE WIEKOWE

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

1 przedszkolaki 0-6 lat 2019-2013 dystans 100 [m]
2 grupa - dziewczyny 7 - 8 lat 2012-2011 dystans 500 [m]
3 grupa - dziewczyny 9 - 10 lat 2010-2009 dystans 500 [m]
4 grupa - dziewczyny 11 - 12 lat 2008-2007 dystans 500 [m]
5 grupa - dziewczyny 13 - 15 lat 2006-2004 dystans 1000 [m]
6 grupa - kobiety 16 - 19 lat 2003-2000 dystans 3750 [m]
7 grupa - kobiety 20 - 29 lat 1999-1990 dystans 3750 [m]
8 grupa - kobiety 30 - 39 lat 1989-1980 dystans 3750 [m]
9 grupa - kobiety 40 i więcej lat 1979 + dystans 3750 [m]
10 grupa - chłopcy 7 - 8 lat 2012-2011 dystans 500 [m]
11 grupa - chłopcy 9 - 10 lat 2010-2009 dystans 500 [m]
12 grupa - chłopcy 11 - 12 lat 2008-2007 dystans 500 [m]
13 grupa - chłopcy 13 - 15 lat 2006-2004 dystans 1000 [m]
14 grupa - mężczyźni 16 - 19 lat 2003-2000 dystans 3750 [m]
15 grupa - mężczyźni 20 - 29 lat 1999-1990 dystans 7500 [m]
16 grupa - mężczyźni 30 - 39 lat 1989-1980 dystans 7500 [m]
17 grupa - mężczyźni 40 - 49 lat 1979-1970 dystans 7500 [m]
18 grupa - mężczyźni 50 - 59 lat 1969-1960 dystans 7500 [m]
19 grupa - mężczyźni 60 i więcej lat 1959 + dystans 7500 [m]

W przypadku gdy do danej kategorii wiekowej zgłoszą się mniej niż trzy osoby, Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii wiekowych.

7. ZASADY NAGRADZANIA

7.1. Zwycięzcami w klasyfikacji Open, jak również we poszczególnych kategoriach, zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę zawodów.
7.2. MEDALE otrzymują pierwsi trzej zawodnicy w każdej kategorii wiekowej.
7.3. W klasyfikacji Open, sześć pierwszych miejsc za klasyfikację generalną otrzymuje okolicznościowe puchary.
7.4. Niezależnie od zajętego miejsca, istnieje możliwość otrzymania nagród dodatkowych i specjalnych.

8. KARY

Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
- Upomnienie
- Dyskwalifikacja

9. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy biegu. Zaśmiecanie trasy biegu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

10. PROTESTY

Protesty do Komisji Sędziowskiej zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów. Decyzja ostateczna przy rozpatrywaniu protestów należy do Sędziego Głównego.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
11.2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Na trasie mogą występować różnego rodzaju trudności techniczne, do pokonania których uczestnik musi być prawidłowo przygotowany. Organizator zaleca uczestnikom zapoznanie się z trasą przed rozpoczęciem biegu. Organizator zaleca aby każdy z zawodników dopasował ubiór do warunków pogodowych.
11.3 Organizator zapewnia uczestnikom transport pomiędzy miejscem zbiórki (początek drogi dojazdowej na Magurkę Wilkowicką - Górne Wilkowice, parking nad tamą) i mety i odwrotnie.
11.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
11.5. Brak znajomości regulaminu nie zwalnia uczestnika z obowiązku jego przestrzegania.
11.6. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, chyba że warunki skutecznie uniemożliwią bezpieczne przeprowadzenie zawodów.
11.7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej".
11.8. Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom uczestniczącym w wyścigu niezbędne zabezpieczenie medyczne na czas trwania zawodów.
13.11. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.
13.12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za warunki atmosferyczne w dniu zawodów.
13.13. Za czip do pomiaru czasu odpowiada zawodnik. Zawodnik bez czipa pomiaru czasu na mecie nie będzie klasyfikowany. Za zgubiony czip pobierana jest opłata którą ustala firma time4sport.
13.14 Każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy medal po przekroczeniu linii mety, koszulkę z nazwą wydarzenia.
13.15 Organizator zapewni ubezpieczenie grupowe dla uczestników.

Załącznik do regulaminu nr.1

Klauzula informacyjna i zgody uczestnika imprezy rekreacyjnej, sportowej i zajęć sportowych organizowanej przez Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy i Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilkowicach dla osoby pełnoletniej.

W związku z organizacją Imprezy pt. ”Bieg górski Wilkowice-Magurka” w dniach 5.10.2019 informujemy, iż:

Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym i podanych w deklaracji uczestnictwa - gromadzonych na etapie rejestracji w systemie informatycznym gosir.wilkowice.pl lub w wersji tradycyjnej jest Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy i Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach, zwany dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: hala@gosir.wilkowice.pl lub telefonując pod numer: 334883003, a z inspektorem ochrony danych osobowych pisząc na adres iod@gosir.wilkowice.pl lub telefonując pod numer: 513-329-183.

 • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest zgoda na ich przetwarzanie.
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Imprezy ”Bieg górski Wilkowice-Magurka” oraz do podjęcia niezbędnych działań organizacyjnych związanych z Imprezą ”Bieg górski Wilkowice-Magurka”.
 • W trakcie realizacji i trwania Imprezy ”Bieg górski Wilkowice-Magurka” organizator może wykonywać czynności utrwalania obrazu i dźwięku w postaci zdjęć i filmów cyfrowych w celu udokumentowania przebiegu imprezy, do celów archiwalnych lub promocyjnych.
 • Organizator informuje iż może wykorzystać utrwalony obraz i dźwięk do publikacji na stronach internetowych organizatorów, na portalach społecznościowych, w gazetce gminnej. Równocześnie informujemy, iż zdjęcia mogą być przekazywane do instytucji takich jak: współorganizatorzy imprezy.
 • Twoje dane będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym odbyła się Impreza. Natomiast wyniki będą przetwarzane bezterminowo dla celów statystycznych.
 • Administrator przekaże Twoje dane jednostkom nadrzędnym , współorganizatorom zawodów Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 • W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja uczestnictwa w Imprezie Integracyjnej będą niemożliwe.
 • Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych skutkować będzie dyskwalifikacją zawodnika.

ZGODA

 • Niniejszym oświadczam że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych formularzu zgłoszenia oraz wizerunku dla celów wiązanych z organizacją imprezy ”Bieg górski Wilkowice-Magurka”
 • Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w zawodach przez organizatorów, w celach promocyjnych i relacjach prasowych w dowolnej formie i miejscu.
 • Oświadczam również, że jestem osobą nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych, oraz że zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem i akceptuję.

strzałka do góry