ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Zapytanie ofertowe NR 1/PFRON/2020 Instruktor nauki pływania z rehabilitacją

Zapytanie ofertowe NR 1/PFRON/2020 Instruktor nauki pływania z rehabilitacją


Zapytanie ofertowe NR 1/PFRON/2020 Instruktor nauki pływania z rehabilitacją

Łodygowice dnia 10.02.2020 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/PFRON/2020
Instruktor nauki pływania z rehabilitacją

W ramach projektu pt.: „Aktywna rehabilitacja sposobem na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych”

Informacje ogólne.

 • Realizatorem Projektu jest Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy z Łodygowic,
 • Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON/ realizacja zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Projekt jest realizowany w okresie od 01.04.2018r. do 31.03.2021r.
 1. Nazwa i adres Zamawiającego:
  Nazwa: Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy z Łodygowic, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice
  Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 10 luty 2020 roku.
 2. Data złożenia oferty: do dnia 21 luty 2020 do godz. 12.00 (liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego).
 3. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:
  Zatrudnimy osobę do prowadzenia rehabilitacji ruchowej w basenie

Kwalifikacje:

 • Uprawnienia instruktora nauki pływania
 • doświadczenie na podanym stanowisku min. 2 lata
 • wykształcenie średnie

Wymagania:

 • praca z osobami niepełnosprawnymi
 • doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi
 • mile widziane kursy z fizykoterapii, rehabilitacji
 • komunikatywność
 • zdolności organizacyjne
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Umowa zlecenie od 01.03.2020r. do 31.03.2021r.
 • Średnio 9 godzin w miesiącu

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 2 tygodni od daty złożenia zamówienia.

5. Warunki udziału w postępowaniu: posiadanie wymaganych kwalifikacji.

6. Z udziału w postępowaniu wykluczone są osoby powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

7. Sposób składania oferty:

Oferty wraz z CV przyjmujemy do dnia 21.02.2020r. godz. 15.00 w biurze Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy 34-325 Łodygowice, ul. Królowej Jadwigi 6, e-mail: zarzad@eurobeskidy.org.pl. Bliższe informacje: tel. 33 8623 198

8. Oferta może być złożona:

 • w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego
 • elektronicznie (zeskanowana wersja formy papierowej) na adres mailowy: zarzad@eurobeskidy.org.pl

9. Postanowienia końcowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 2 – Oświadczenia


strzałka do góry