ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Zapytanie ofertowe nr 2/PFRON/2020

Zapytanie ofertowe nr 2/PFRON/2020


Zapytanie ofertowe nr 2/PFRON/2020

Łodygowice, 02.04.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/PFRON/2020

Fizjoterapeuta prowadzący indywidualne zajęcia z fizykoterapii – 1 osoba umowa na zastępstwo
W ramach projektu pt.: „Aktywna rehabilitacja sposobem na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych”

Informacje ogólne

 • Realizatorem Projektu jest Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy z Łodygowic,
 • Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON/ realizacja zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Projekt jest realizowany w okresie od 01.04.2018r. do 31.03.2021r.
 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

  Nazwa: Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy z Łodygowic, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice
  Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 2 kwiecień 2020 roku.
 2. Data złożenia oferty: do dnia 20 kwietnia 2020 do godz. 15.00 (liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego).
 3. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

  Zatrudnimy Fizjoterapeutę prowadzącego indywidualne zajęcia z fizykoterapii – zatrudnienie w oparciu o umowę na zastępstwo.

  Wymagania:
  • Uprawnienie do wykonywania zawodu
  • doświadczenie na podanym stanowisku min. 2 lata
  • doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi
  • wykształcenie wyższe
  • umiejętność wykonywania masażu klasycznego i sportowego
  • kursy z zakresu rehabilitacji
  • umiejętność obsługi urządzeń do rehabilitacji
  • prawo jazdy kat. B
  • zdolności organizacyjne i komunikacyjne
 4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30 dni od daty złożenia zamówienia.
 5. Warunki udziału w postępowaniu: uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich stosowania; posiadanie wymaganych kwalifikacji.
 6. Z udziału w postępowaniu wykluczone są osoby powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 7. Sposób składania oferty:
  Oferty wraz z CV przyjmujemy do dnia 20.04.2020r. godz. 15.00 pocztą na adres siedziby Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy 34-325 Łodygowice, ul. Królowej Jadwigi 6, e-mail: zarzad@eurobeskidy.org.pl. Bliższe informacje: tel. 33 8623 198
 8. Oferta może być złożona:
  • w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego
  • elektronicznie (zeskanowana wersja formy papierowej) na adres mailowy: zarzad@eurobeskidy.org.pl
 9. Postanowienia końcowe
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 2 – Oświadczenia


strzałka do góry