ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Dziś wchodzi obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych

Dziś wchodzi obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych


Dziś wchodzi obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, które uszczegóławia przepisy o obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych w związku z epidemią COVID-19. Obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje od dziś (16 kwietnia) do odwołania.

Zgodnie z rozporządzeniem zakrywać usta i nos będziemy musieli w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w samochodach, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie.

Obowiązek ten dotyczy również osób przebywających w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym. Za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. O noszeniu maseczki lub innej ochrony trzeba pamiętać również w placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach).

Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy dzieci poniżej 4 lat, osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane), osób wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów oraz kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność.

Z obowiązku są również zwolnieni duchowni sprawujący kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania oraz żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności

 


strzałka do góry