ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Zapytanie ofertowe nr 4/PFRON/2020

Zapytanie ofertowe nr 4/PFRON/2020


Zapytanie ofertowe nr 4/PFRON/2020

Łodygowice, 22.06.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/PFRON/2020

I. INFORMACJE OGÓLNE

a) Realizatorem Zadania jest Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy z Łodygowic,
b) Zadanie współfinansowany jest ze środków PFRON/ realizacja zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

II. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy
ul. Królowej Jadwigi 6
34-325 Łodygowice
tel. + 48 33 862 31 98
fax + 48 33 862 31 97
NIP: 553-170-81-54, REGON: 070766526, KRS: 0000084269

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa noclegowa oraz gastronomiczna od dnia 04 września 2020 roku do 06 września 2020 roku.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  • Nocleg
   • 2 doby dla 71 osób (60% to osoby mające trudności w poruszaniu się w tym około 5 osób na wózkach)
  • Wyżywienie dla 77 osób
   • Dzień 1 (06.09) – obiad, kolacja
   • Dzień 2 (07.09) – śniadanie, obiad, kolacja przy grillu
   • Dzień 3 (08.09) – śniadanie, obiad, suchy prowiant
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 4. Zamawiający przewiduje płatność za usługi w następujący sposób:
  • do 15 sierpnia 2020 roku kwotę w wysokości od 40% do 50% wartości oferty
  • do 30 grudnia 2020 roku pozostałą kwotę.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 4 września 2020 roku do dnia 6 września 2020 roku.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zarząd@eurobeskidy.org.pl lub też dostarczona osobiście na adres: 34-325 Łodygowice ul. Królowej Jadwigi 6 do dnia 10 lipca 2020 roku (w przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. VI. OCENA OFERT

  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

  1 - Cena 50%
  2 - Jakość wykonania 50% (0 pkt. jakość nieodpowiednia, 25 pkt jakość dobra, 50 pkt jakość bardzo dobra)

  VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie.

  VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Warunki udziału w postępowaniu: uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich stosowania; posiadanie wymaganych kwalifikacji.
  2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są osoby powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
   • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
   • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
   • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
   • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

  Załączniki:
  Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego
  Załącznik nr 2 – Oświadczenia


strzałka do góry