Stowarzyszenie Integracyjne 
			Eurobeskidy
Imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/PFRON/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/PFRON/2020


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/PFRON/2020

Łodygowice, 01.08.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/PFRON/2020

I. INFORMACJE OGÓLNE

 • Realizatorem Zadania jest Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy z Łodygowic,
 • Zadanie współfinansowany jest ze środków PFRON/ realizacja zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

II. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY
ul. Królowej Jadwigi 6
34-325 Łodygowice
tel. + 48 33 862 31 98
fax + 48 33 862 31 97
NIP: 553-17-08-154, REGON: 070766526, KRS: 0000084269

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa noclegowa, gastronomiczna oraz wynajem sali w dniach od dnia 23 listopada 2020 roku do dnia 29 listopada 2020 roku.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  • Nocleg
   6 dób dla 127 osób (w tym 60 pokoi jednoosobowych oraz pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych - około 80 osób to osoby mające trudności w poruszaniu się w tym 5 osób na wózkach, w przypadku piętrowego budynku wymagana winda dla osób niepełnosprawnych)
  • Wyżywienie dla 127 osób
   • Dzień 1 (23.11) – śniadanie, obiad, kolacja
   • Dzień 2 (24.11) – śniadanie, obiad, kolacja
   • Dzień 3 (25.11) – śniadanie, obiad, kolacja
   • Dzień 4 (26.11) – śniadanie, obiad, kolacja
   • Dzień 5 (27.11) – śniadanie, obiad, kolacja
   • Dzień 6 (28.11) – śniadanie, obiad, kolacja
   • Dzień 7 (29.11) – śniadanie, obiad, suchy prowiant (127 szt.)
  • Wynajem sali do przeprowadzenia zawodów
   Wynajęcie sali do przeprowadzenia rozgrywek na 120 osób- zapewnienie herbaty, kawy, woda 0,5 l. (23-29.11.2020). Sala musi pomieścić 62 miejsc do gry (stół ok. 1mx1m oraz 2 krzesła w odstępach sanitarnych przewidzianych dla przeciwdziałania COVID-19) stół sędziowski na 7 osób. Sala musi mieć podłączenie z internetem szrokopasmowym min. 30Mb/s, oraz węzłem sanitariaty dla osób niepełnoprawnych. Sala musi posiadać rzutnik oraz ekran do dyspozycji Zamawiającego. Sala musi być wentylowana, codziennie dezynfekowana, zaopatrzona w środki dezynfekujące dla graczy.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. Opis usług powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom należy dołączyć do oferty jako załącznik.
 4. Zamawiający przewiduje płatność za usługi w następujący sposób:
  • do 15 września 2020 roku kwotę w wysokości od 40% do 50% wartości oferty
  • do 31 grudnia 2020 roku pozostałą kwotę.
 5. W przypadku odwołania Międzynarodowego Turnieju Szachowego Świadczeniodawca zobowiązuje się do zwrotu całości wpłaconej ceny za usługi Zamawiającemu.
 6. Zamawiający ma prawo odwołania Międzynarodowego Turnieju Szachowego i rezygnacji z niniejszej oferty do dnia 31 października 2020 roku.
 7. W przypadku odwołania Międzynarodowego Turnieju Szachowego i rezygnacji z niniejszej oferty do dnia 31 października 2020 roku Zleceniodawca poinformuje Świadczeniodawcę telefonicznie oraz e’mailmem na adres wskazany w umowie.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 23 listopada 2020 roku do dnia 29 listopada 2020 roku.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zarząd@eurobeskidy.org.pl lub też dostarczona osobiście na adres: 34-325 Łodygowice ul. Królowej Jadwigi 6 do dnia 14 sierpnia 2020 roku (w przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 50%
2 - Jakość wykonania 50% (0 pkt. jakość nieodpowiednia, 25 pkt jakość dobra, 50 pkt jakość bardzo dobra)

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie lub poprzez stronę internetową www.eurobeskidy.org.pl.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunki udziału w postępowaniu: uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich stosowania; posiadanie wymaganych kwalifikacji.
 2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są osoby powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 2 – Oświadczenia


Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na Newsletter. Zapisanie do newslettera jest jednoznaczne
z akceptacją regulaminu [zobacz].

Responsive Design
Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy Łodygowice
Valid XHTML | Valid CSS
Designed by Damian Suchonek
interstrony.net | System SOW
strzałka do góry