Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/03/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/03/2021


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/03/2021

Łodygowice, 10.03.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/03/2021

Fizjoterapeuta prowadzący indywidualne zajęcia z fizykoterapii – 1 osoba umowa na zastępstwo
W ramach projektu pt.: „Aktywna rehabilitacja sposobem na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych”

Informacje ogólne

 • Realizatorem Projektu jest Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy z Łodygowic,
 • Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON/ realizacja zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Projekt jest realizowany w okresie od 01.04.2021r. do 31.03.2024r.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa: Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy z Łodygowic, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 10 marzec 2021 roku. Data złożenia oferty: do dnia 24 marca 2021 roku do godz. 15.00 (w przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).

3. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Zatrudnimy Fizjoterapeutę prowadzącego indywidualne zajęcia z fizykoterapii – zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo. Przewidywany okres zastępstwa od 1 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Wymagania:

 • Uprawnienie do wykonywania zawodu
 • doświadczenie na podanym stanowisku min. 2 lata
 • doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi
 • wykształcenie wyższe
 • umiejętność wykonywania masażu klasycznego i sportowego
 • kursy z zakresu rehabilitacji
 • umiejętność obsługi urządzeń do rehabilitacji
 • prawo jazdy kat. B
 • zdolności organizacyjne i komunikacyjne

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30 dni od daty złożenia zamówienia.

5. Warunki udziału w postępowaniu: uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich stosowania; posiadanie wymaganych kwalifikacji.

6. Z udziału w postępowaniu wykluczone są osoby powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

7. Sposób składania oferty:

Oferty wraz z CV przyjmujemy do dnia 24.03.2021r. godz. 15.00 pocztą na adres siedziby Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy 34-325 Łodygowice, ul. Królowej Jadwigi 6, e-mail: zarzad@eurobeskidy.org.pl.

Bliższe informacje: tel. 33 8623 198

Oferta może być złożona: w wersji papierowej do siedziby Zamawiającegoelektronicznie (zeskanowana wersja formy papierowej) na adres mailowy: zarzad@eurobeskidy.org.pl

8. Oferta może być złożona:

 • w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego
 • elektronicznie (zeskanowana wersja formy papierowej) na adres mailowy: zarzad@eurobeskidy.org.pl

9. Postanowienia końcowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 2 – Oświadczenia


Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na Newsletter. Zapisanie do newslettera jest jednoznaczne
z akceptacją regulaminu [zobacz].

Responsive Design
Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy Łodygowice
Valid XHTML | Valid CSS
Designed by Damian Suchonek
interstrony.net | System SOW
strzałka do góry