ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Beskidy na TAK
Strona Główna » Programy » Beskidy na TAK

Beskidy na TAK

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Realizacja usług szkoleniowych w projekcie pod nazwą: "Beskidy na TAK" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania 9.1 Aktywacja społeczna, poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dzięki zawarciu umowy partnerskiej w listopadzie 2015 roku na rzecz realizacji Projektu „BESKIDY na TAK!” w ramach Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5. Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pomiędzy: Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” z siedzibą w Cieszynie zwana dalej Liderem Partnerstwa, a Stowarzyszeniem Integracyjnym EUROBESKIDY z siedzibą w Łodygowicach zwanym dalej Partnerem 1 oraz Powiatem Cieszyńskim - Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Cieszynie zwanym dalej Partnerem 2 rozpoczynamy od maj br. realizację w/w projektu.

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
„Beskidy na TAK!”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa proces rekrutacji uczestników do projektu „Beskidy na TAK!”, zwanego w dalszej części Regulaminu Projektem, współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Oś priorytetowa IX – Włączenie społeczne, DZIAŁANIE 9.1 - Aktywna integracja, PODDZIAŁANIE 9.1.5 - Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 2. Głównym celem Projektu jest wzrost aktywności społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie, z terenów powiatu cieszyńskiego i żywieckiego.
 3. Beneficjentem projektu jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej BYĆ RAZEM z siedzibą ul. Wałowa 4, 43-400 Cieszyn, zwana dalej Liderem.
 4. Partnerami Projektu są:
  1) Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY z siedzibą ul Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice zwane dalej Partnerem 1.
  2) Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie z siedzibą pl. Wolności 6, 43-400 Cieszyn zwany dalej Partnerem 2.
 5. Biuro projektu mieści się w siedzibie Lidera – ul. Wałowa 4, 43-400 Cieszyn.

Informacja o projekcie

 1. Termin realizacji: 01.05.2016 - 30.04.2018.
 2. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 3. Koszty udziału w projekcie ponosi Beneficjent projektu, ze środków otrzymanych na jego realizację.
 4. W ramach Projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:
  1) szkolenia z zakresu kompetencji społecznych i edukacji finansowej;
  2) szkolenia zawodowe w wymiarze 80 godzin;
  3) zatrudnienie stażowe w wymiarze 10 miesięcy;
  4) zatrudnienie subsydiowane u pracodawcy z udziałem trenera pracy w wymiarze 12 miesięcy;
  5) konsultacje z psychologiem, doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym;
  6) stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej;
 5. Projekt realizowany będzie w dwóch edycjach w . Pierwsza rozpocznie się 1 maja 2016 r. druga 1 maja 2017 r.

§ 2

UCZESTNICY PROJEKTU

 1. Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkujące na terenie powiatu żywieckiego i cieszyńskiego oraz spełniające jedno z wymienionych poniżej kryteriów:
  1) osoby z niepełnosprawnością lub z zaburzeniami psychicznymi;
  2) osoby z otoczenia osób niepełnosprawnych (niezatrudnione ze względu na opiekę nad osoba niepełnosprawną);
  3) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym m.in:
  • osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;
  • osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności;
  • osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;
  • osoby zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem;
  • uchodźcy realizujących indywidualny program integracji;
  • osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy;
  • osoby niesamodzielne;
  • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań;
  • osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ.
 2. Osoby zgłaszające się do projektu zobowiązane są (jeśli jest to możliwe) do przedstawienia stosownego dokumentu potwierdzającego spełnianie kryterium dostępu do projektu (np. kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenie z urzędu pracy, zaświadczenie z OPS).
 3. W procesie rekrutacji wyłonionych zostanie 120 uczestników projektu.

§ 3

PROCES REKRUTACJI

 1. Rekrutacja, ze względu na różne okresy rozpoczynania kolejnych zadań, a także realizację projektu w dwóch edycjach, będzie prowadzona w sposób ciągły od 01.05.2016 do 31.12.2017 ze szczególnym nasileniem w okresach: 01.05. – 30.06.2016 i 01.05.- 30.06.2017
 2. Rekrutacja prowadzona będzie w siedzibie Lidera oraz Partnera 1 i Partnera 2.
 3. Rekrutację prowadzić będą osoby oddelegowane przez Lidera i Partnerów projektu, a osobą odpowiedzialną za kontrolę jej prawidłowego przebiegu będzie kierownik projektu.
 4. Do zadań osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie rekrutacji należeć będzie w szczególności:
  1) osobista rozmowa z osobami zgłaszającymi się do uczestnictwa w projekcie;
  2) prowadzenie „Listy osób zgłaszających się do udziału w projekcie” (zgodnie z załącznikiem nr ….. do niniejszego Regulaminu);
  3) wyłonienie, na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej, uczestników projektu, spełniających założone kryteria udziału w projekcie;
  4) sporządzenie „Listy uczestników projektu” (zgodnie z załącznikiem nr …. do niniejszego regulaminu) i przekazanie jej kierownikowi projektu.
 5. Procedura rekrutacji obejmuje:
  1) upublicznienie informacji o rozpoczęciu naboru uczestników projektu (m.in. strona internetowa Lidera i Partnerów, ulotki informacyjne dostępne w siedzibach Lidera i Partnerów, przekazanie informacji i ulotek do OPS, oddziału psychiatrycznego Szpitala Śląskiego w Cieszynie);
  2) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatkami;
  3) weryfikacja formalna pod kątem spełniania warunków uczestnictwa w projekcie;
  4) przygotowanie listy uczestników projektu;
  5) poinformowanie drogą telefoniczną o zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie;
 6. Zasady przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych: 1) osoba zainteresowana udziałem w projekcie kontaktuje się telefonicznie, mailowo lub osobiście z wybranym punktem rekrutacyjnym; 2) pracownik oddelegowany do przeprowadzenia rekrutacji ustala termin i godzinę rozmowy kwalifikacyjnej; 3) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej - w trakcie rozmowy pracownik przeprowadzający rekrutację ustala m.in. czy osoba zgłaszająca się do projektu spełnia kryteria udziału w projekcie, a także pomaga osobie zgłaszającej się wypełnić dokument „Zgłoszenie rekrutacyjne” (zgodnie z załącznikiem nr …. do niniejszego regulaminu).
 7. Zgłoszenie się do projektu i udział w rozmowie kwalifikacyjnej nie są jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do przestrzegania i stosowania się do niniejszego regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów prowadzonego postępowania rekrutacyjnego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej i wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
 4. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
 5. Sprawy nie regulowane niniejszym Regulaminem są rozstrzygane przez Organizatora z uwzględnieniem reguł i zasad wynikających z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, a także właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem …………………. 2016 roku i obowiązuje do 30.04.2018 r.
powrót »
strzałka do góry