ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Klauzula informacyjna (RODO)
Strona Główna » Klauzula informacyjna (RODO)

Klauzula informacyjna (RODO)

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy 34-325 Łodygowice ul. Królowej Jadwigi 6. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych tj. Pana Mirosława Midor, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iod@eurobeskidy.org.pl.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • realizacji zadań statutowych Administratora,
  • członkostwa w Stowarzyszeniu Integracyjnym Eurobeskidy,
  • techniczno-organizacyjnych i statystycznych
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz podmioty jak ubezpieczyciel, instytucje, z których zostały pozyskane środki na realizację projektów i osoby prowadzące szkolenia, zajęcia z którymi Administrator ma podpisane stosowne umowy powierzenia danych.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  • Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest działanie Administratora prowadzone w interesie publicznym, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. tj. 2001 Nr 79, poz. 855 z pózn. zm.) oraz ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. - o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. tj. 2010 Nr 234 poz. 1536 z pózn. zm.).
  • przetwarzanie Pani/Pana danych wizerunkowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana zgody, tj. na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych i odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit c) RODO,
  • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym i odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. e) RODO,
  • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością statutową i odbywa się na podstawie artykuBu 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych odbywa się na podstawie artykułu 9 ust. 1 lit. a RODO osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań, o których mowa powyżej jest dobrowolne. Nie podanie danych uniemożliwi Państwu skorzystanie z pomocy Stowarzyszenia.
 6. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą przechowywane do chwili ustania celu w jakim dane zostały zebrane lub do wycofania zgody.
 7. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość: dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii, żądania sprostowania danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 10. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
Klauzula informacyjna (RODO) powrót »
strzałka do góry