Stowarzyszenie Integracyjne 
			Eurobeskidy
Imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Czwartek, 20 czerwca 2019 r. 171 dzień roku
Statut
Strona Główna » Stowarzyszenie » Statut

Statut

Statut Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Łodygowice.
 2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 4

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd Stowarzyszenia.

§ 6

Działalność Stowarzyszenia oparta jest głównie o pracę społeczną członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków, do prowadzenia swoich spraw.

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. popieranie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, sportu, kultury i turystyki;
 2. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności ich rehabilitacji społecznej i zawodowej;
 3. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności osób niepełnosprawnych;
 4. realizowanie inwestycji dla celów sportowych i rehabilitacyjnych;
 5. organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym w szczególności dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami;
 6. prowadzenie działalności opiekuńczo-leczniczej;
 7. promowanie Gminy Łodygowice oraz Województwa Śląskiego;
 8. wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
 9. prowadzenie działań na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 10. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 11. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami;
 12. promocja i organizacja wolontariatu;
 13. prowadzenie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz wspomaganie ich technicznie, szkoleniowo i informacyjnie;
 14. prowadzenie działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w szczególności wśród osób niepełnosprawnych;
 15. prowadzenie doradztwa, poradnictwa, pośrednictwa i przygotowania zawodowego oraz prowadzenie szkoleń specjalistycznych w zakresie wspierania rozwoju zawodowego, w szczególności dla osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy;
 16. promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy;
 17. prowadzenie doradztwa i poradnictwa psychologicznego i innych prowadzących do integracji społecznej i zawodowej oraz prowadzenie specjalistycznych szkoleń w tym zakresie;
 18. przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 19. szerzenie kultury i sztuki oraz poszanowania dóbr kultury i tradycji;
 20. wspieranie inicjatyw w zakresie ochrony zabytków i ich rewitalizacji;
 21. uczestniczenie w projektach związanych z rozwojem Gminy Łodygowice, w szczególności mających na celu promocję Gminy, budowę, rozbudowę, modernizację obiektów znajdujących na terenie Gminy;
 22. wspieranie Gminy Łodygowice w ramach współpracy publiczno-prywatnej, na mocy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prawnym;
 23. realizowanie zadań publicznych, o których mowa w pkt 20-22 powierzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności pozyskiwanie środków na te cele;
 24. wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturalnym i przyrodniczym;
 25. udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno –pedagogicznej;
 26. umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 27. sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości instytucji;
 28. zachęcanie dzieci do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 29. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
 30. współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowywaniu dzieci i przygotowanie ich do nauki szkolnej;
 31. popularyzowanie postaw ekologicznych, prowadzenie edukacji ekologicznej oraz podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do podniesienia stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa;
 32. ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego;
 33. prowadzenie działań na rzecz ochrony wód, lasów, powietrza oraz pozostałych elementów środowiska naturalnego;
 34. zachowanie i wzbogacenie środowiska naturalnego;
 35. prowadzenie działań zmierzających do poprawy stanu Jeziora Żywieckiego, w tym w szczególności do budowy zintegrowanego systemu współdziałania na rzecz bezpieczeństwa na obszarze Jeziora Żywieckiego.

§ 8

 • 1) Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
  • powoływanie sekcji sportowych;
  • realizowanie programów i projektów edukacyjnych;
  • realizowanie programów i projektów związanych z rehabilitacją społeczną lub zawodową osób niepełnosprawnych;
  • zakładanie, prowadzenie i wspieranie przedszkoli społecznych, żłobków oraz pozostałych dziennych form opieki nad dziećmi dla realizacji celów, o których mowa w § 7 pkt 24-30;
  • realizowanie programów i projektów edukacyjnych;
  • pozyskiwanie funduszy w kraju i zagranicą;
  • działalność edukacyjną w formie:
   • organizacji kursów, szkoleń, wykładów i prelekcji,
   • organizacji konferencji, seminariów i narad,
   • wychowania przedszkolnego,
   • pozaszkolnej edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
   • nauki języków obcych,
   • opieki dziennej nad dziećmi
  • promocję i pomoc dla niepełnosprawnych sportowców przez:
   • stworzenie bazy treningowej,
   • zapewnienie uczestnictwa w zawodach krajowych i zagranicznych,
   • lobbing
  • działania charytatywne i inne, takie jak:
   • współpraca z organizacjami społecznymi, instytucjami krajowymi
    i zagranicznymi, działającymi na rzecz środowisk lokalnych,
   • współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej,
   • współpraca z organizacjami gospodarczymi,
   • prowadzenie działalności wydawniczej,
   • udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z celami Stowarzyszenia,
   • podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych przedsięwzięć, związanych z realizacją jego celów Stowarzyszenia.
  • działania integrujące osoby niepełnosprawne;
  • organizowanie:
   • imprez sportowych, w tym o charakterze integracyjnym o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
   • imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
   • przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
   • imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu, jego tożsamości gospodarczej i kulturowej,
   • promocyjnej i informacyjnej oraz imprez sportowych;
  • współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym;
  • budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich;
  • rozwój świadomości obywatelskiej;
  • popieranie wszelkich działań mających na celu promowanie Gminy Łodygowice oraz Województwa Śląskiego;
  • współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i zagranicy, które w swoich programach respektują ogólnoludzkie zasady: Bóg, Honor, Ojczyzna;
  • prowadzenie kampanii informacyjnych w zakresie celów statutowych;
  • inicjowanie aktywności społecznej oraz zwiększanie udziału społeczności lokalnej i regionalnej w życiu publicznym w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
  • prowadzenie wykładów, szkoleń, seminariów, warsztatów z zakresu objętego celami Stowarzyszenia;
  • prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej mającej na celu ochronę zasobów naturalnych i bezpieczeństwa w rejonie Jeziora Żywieckiego;
  • współdziałanie z władzami, organizacjami miejscowymi oraz ogółem mieszkańców w działalności mającej na celu poprawę stanu Jeziora Żywieckiego, w szczególności poprzez udział w rekultywacji i odmulaniu ww. jeziora oraz udział w rozbudowie i modernizacji infrastruktury ww. jeziora;
  • pomoc i współdziałanie w projektach i planowaniu lokalnych władz samorządowych służących poprawie i ochronie stanu środowiska naturalnego;
  • prowadzenie wspólnych przedsięwzięć z jednostkami samorządu terytorialnego i przedsiębiorcami zmierzających do ochrony zasobów naturalnych oraz rozwoju systemu bezpieczeństwa na obszarze Jeziora Żywieckiego;
  • współpracę z innymi organizacjami, instytucjami i przedsiębiorcami w kraju i za granicą w zakresie ochrony środowiska;
  • udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych w sprawach objętych celami Stowarzyszenia w tym w szczególności ochroną środowiska naturalnego;
  • inicjowanie i popieranie działań obywatelskich i samorządowych do stosowania nowoczesnych technik ochrony środowiska naturalnego;
  • podejmowanie bezpośrednich działań na rzecz ochrony środowiska;
  • wspieranie Gminy Łodygowice przy zawieraniu umów na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym;
  • prowadzenie działalności opiekuńczo-leczniczej, w tym także zakładanie oraz prowadzenie placówek służących takiej działalności;
 • 2) Działalność stowarzyszenia może być działalnością odpłatną lub nieodpłatną w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  • Działalność odpłatna stowarzyszenia polega na:
   • prowadzeniu szkoleń i doradztwa w zakresie wspierania rozwoju zawodowego w szczególności osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy;
   • organizowaniu doradztwa psychologicznego;
   • doradztwie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej;
   • prowadzeniu działalności edukacyjnej, wydawniczej i reklamowej;
   • prowadzeniu działalności sportowej innej niż działalność nieodpłatna, w tym organizowaniu zawodów sportowych dla osób nie będących członkami Stowarzyszenia;
   • organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
   • organizowaniu innych form wypoczynku i rekreacji;
   • zakładaniu, prowadzeniu i wspieraniu przedszkoli społecznych, żłobków oraz pozostałych dziennych form opieki nad dziećmi;
   • zakładaniu i prowadzeniu placówek opiekuńczo-leczniczych.
  • Działalność nieodpłatna Stowarzyszenia polega na:
   • prowadzeniu sekcji sportowych;
   • organizacji imprez sportowych dla członków Stowarzyszenia innych niż wskazane w ust. 3;
   • prowadzeniu działalności integrującej osoby niepełnosprawne;
   • popularyzacji regionu i wspieraniu inicjatyw gminnych oraz postaw społecznych mieszkańców Gminy Łodygowice.

§ 9

 1. Stowarzyszenie, dla realizacji statutowych celów, może powoływać inne organizacje w granicach prawem dozwolonych.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych.

ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  • członków zwyczajnych,
  • członków honorowych,
  • członków wspierających.
 3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec posiadający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który złoży deklarację członkowską wraz z rekomendacją od dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 12

 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 13

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia obowiązani są:
  • przyczyniać się do wzrostu, roli i znaczenia Stowarzyszenia,
  • dbać o jego dobre imię,
  • popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
  • przestrzegać przepisów prawa i postanowień statutu,
  • regularnie opłacać składki i ponosić inne opłaty, których wysokość określa Zarząd Stowarzyszenia,
  • brać czynny udział w zebraniach Stowarzyszenia.
 2. Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:
  • przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze,
  • może wnioskować we wszystkich sprawach Stowarzyszenia,
  • korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
  • korzystać z innych możliwości działania, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 14

 • 1) Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje w wyniku:
  • śmierci członka;
  • złożenia rezygnacji pisemnej do Zarządu Stowarzyszenia;
  • wykluczenie w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia z powodu:
   • działalności sprzecznej ze Statutem Stowarzyszenia,
   • działalności sprzecznej z uchwałami Stowarzyszenia,
   • nieusprawiedliwionego braku udziału w pracach Stowarzyszenia, w tym w przypadku dwóch kolejnych nieusprawiedliwionych nieobecności na Walnym Zebraniu Członków,
   • nieuregulowanie składek członkowskich przez dwa okresy składkowe, przy czym okres składkowy to okres jednego roku kalendarzowego,
   • utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.
 • 2) Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia, o której mowa w ust. 1 pkt 3 wykluczonemu członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o możliwości odwołania.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 16

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. Wybór władz Stowarzyszenia następuje przez Walne Zebranie Członków, spośród nieograniczonej zgłoszonej liczby kandydatów. Na członka władz Stowarzyszenia wybiera się kandydata spośród obecnych i nieobecnych członków Stowarzyszenia.
 3. W przypadku nieobecności kandydata wymagane jest przedłożenie przy zgłoszeniu kandydata jego pisemnej zgody na kandydowanie i objęcie funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 4. Przed dokonaniem wyboru władz Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków może postanowić w drodze uchwały o przeprowadzeniu głosowania tajnego w tym zakresie.
 5. W przypadku rezygnacji, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład władz wybieralnych Stowarzyszenia uzupełnia się spośród kandydatów nie wybranych w ostatnich wyborach wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz wybieralnych Stowarzyszenia nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.
 6. W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu wybieralnych władz Stowarzyszenia w sposób określony w ust. 5 uzupełnienia składu dokonuje Walne Zebranie Członków. Przepisy ust. 1 – 4 stosuje się odpowiednio.

§ 17

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej.
 2. Każda z władz Stowarzyszenia może, na wniosek któregokolwiek z jej członków, przyjąć w drodze uchwały, że głosowanie w danej sprawie jest tajne.

§ 18

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne
 3. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  • 1) Z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni
  • 2) z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi
 4. W obradach Walnego Zebrania Członków mogą uczestniczyć goście zaproszeni przez Zarząd Stowarzyszenia.
 5. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia powiadamiając członków Stowarzyszenia listem poleconym o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Proponowany porządek obrad może zostać zmieniony uchwałą Walnego Zebrania Członków.

§ 19

 1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku i obraduje wg uchwalonego regulaminu. Członkom zwyczajnym przysługuje prawo wniesienia na piśmie zastrzeżeń co do terminu Walnego Zebrania Członków. W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez co najmniej połowę członków zwyczajnych Stowarzyszenia – Zarząd ustala nowy termin Walnego Zebrania Członków.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane:
  • 1) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej;
  • 2) z inicjatywy Zarządu,
  • 3) na wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. Jeżeli Zarząd Stowarzyszenia nie zwoła Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia:
  • 1) w którym upłynął rok od poprzedniego Walnego Zebrania Członków, lub
  • 2) od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lub 3 prawo do zwołania Walnego Zebrania Członków przechodzi na Komisję Rewizyjną. Przepis § 18 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie planu działalności Stowarzyszenia oraz kierunków rozwoju tej działalności;
 2. uchwalanie Statutu i jego zmian;
 3. uchwalanie regulaminu władz Stowarzyszenia;
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 5. wybieranie i odwoływanie członków władz wybieralnych Stowarzyszenia;
 6. udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków;
 7. nadawanie i pozbawianie, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, statusu członka honorowego Stowarzyszenia;
 8. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
 9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
 10. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Stowarzyszenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją;
 11. wyznaczanie pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem, a członkami Zarządu Stowarzyszenia oraz w sporach z nimi;
 12. rozpatrywanie odwołań, w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu Stowarzyszenia;
 13. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia pozostałego po rozwiązaniu majątku;
 14. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych w Statucie do kompetencji Komisji Rewizyjnej lub Zarządu Stowarzyszenia.

§ 21

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie Członków w trybie, o którym mowa w § 16.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1) kontrola bieżącej pracy Zarządu Stowarzyszenia;
  2) składanie wniosków z kontroli, o której mowa w pkt 1, na Walnym Zebraniu Członków;
  3) składanie wniosków na Walnym Zebraniu Członków w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia;
  4) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;
  5) opiniowanie każdej sprawy wnoszonej do Komisji przez Zarząd Stowarzyszenia;
  6) kontrola, przynajmniej raz w roku, finansów Stowarzyszenia;
  7) składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności.
 5. Szczegółowy tryb pracy Komisji Rewizyjnej oraz zasady sprawowania kontroli, o której mowa w ust. 4 pkt 1 określa regulamin, o którym mowa § 20 pkt 3 Statutu.

§ 22

 1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 członków w tym Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.
 3. Członków Zarządu Stowarzyszenia wybiera Walne Zebranie Członków zgodnie z § 16 Statutu.
 4. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
  • 1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
  • 2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
  • 3) realizacja celów Stowarzyszenia;
  • 4) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
  • 5) określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia;
  • 6) sporządzanie planu pracy;
  • 7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;
  • 8) ustalanie budżetu i preliminarzy finansowych Stowarzyszenia;
  • 9) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
  • 10) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
  • 11) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej;
  • 12) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich w tym przyjmowanie i skreślanie z listy członków;
  • 13) prowadzenie dokumentacji członkowskiej;
  • 14) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego Stowarzyszenia;
  • 15) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 23

 1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
 2. W posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.
 3. Posiedzeniami i pracą Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarządu Stowarzyszenia.
  W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes lub inny wyznaczony członek Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia prowadzone są w obecności co najmniej trzech jego członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

§ 24

 1. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia otrzymują wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 2. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu Stowarzyszenia oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia

§ 25

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Działalność gospodarcza nie może być prowadzona w odniesieniu do prowadzonej przez Stowarzyszenie odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 4. Zabrania się podejmowania następujących decyzji:

§ 25

 1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa lub jednego z Vice-Prezesów Zarządu i Skarbnika.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis dwóch osób: Prezesa lub jednego z Vice-Prezesów i innego Członka Zarządu.
 3. Dla ważności innych czynności, nie przekraczających zwykłego zarządu, w tym także ważności dokumentów księgowych, do kwoty nie przekraczającej 2.000,00 zł (dwa*tysiące*złotych*00/100), wymagany jest podpis jednej z osób: Prezesa Zarządu albo jednego z Vice- Prezesów.
 4. Zarząd za zgodą Walnego Zgromadzenia, może ustanowić Pełnomocnika.
 5. Pełnomocnikiem Zarządu może być:
  • jeden z członków Stowarzyszenia,
  • osoba fizyczna nie będąca członkiem Stowarzyszenia.
 6. Zakres umocowania obejmuje czynności zwykłego zarządu w szczególności umocowanie do:
  • pospisywania dokumentów księgowych, dokumentów składanych m.in. do ZUS, GUS, PFRON itp.
  • załatwiania spraw związanych z działalnością administracyjną Stowarzyszenia, w tym kontaktów z urzędami państwowymi, bankami, sądami itp.

§ 26

 1. Gospodarka majątkiem Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie preliminarza obejmującego dochody i wydatki.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 3. Preliminarz ustala Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu w roku kalendarzowym.

ROZDZIAŁ VI
Przepisy końcowe

§ 28

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 29

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem, że likwidatorami Stowarzyszenia są jego członkowie Zarządu.

§ 30

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.

§ 31

Interpretacja Statutu należy do Zarządu Stowarzyszenia.

Łodygowice, dnia 27 kwietnia 2017 rok


powrót »
Logo Ministerstwo Sportu i Turystyki
Logo 
			PFRON
Logo Śląski Urząd Marszałkowski
Logo Starostwo Powiatowe w Żywcu
Logo Gmina Łodygowice
Logo Gmina Wilkowice

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na Newsletter. Zapisanie do newslettera jest jednoznaczne
z akceptacją regulaminu [zobacz].

Responsive Design
Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy Łodygowice
Valid XHTML | Valid CSS
Designed by Damian Suchonek
interstrony.net | System SOW
strzałka do góry